Greasy Fork is available in English.

bilibili HTML5播放器

启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

Thảo luận ở Greasy Forum

Ask a question, post a review, or report the script.

Người yêu thích

Script này đã được đã ưa thích bởi: .

Đăng nhập để thêm vào mục yêu thích.