Greasy Fork is available in English.

bilibili HTML5播放器

启用bilibili的html5播放器,自动宽屏、原生右键菜单

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v1.23
 • v1.22
 • v1.21 - fix bugs
 • v1.20 - 修正问题;自动滚屏到播放器位置
 • v1.13 - 修复问题
 • v1.12
 • v1.11
 • v1.10 - 右击弹幕会弹出网站定制右键菜单,右击视频未被弹幕覆盖的位置则弹出浏览器原生菜单
 • v1.01
 • v1.00
 • v1.00
 • v1.00