Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Google Translator Tooltip Expanded Fork

Translates the selected text into a tooltip automatically. Fork from https://greasyfork.org/scripts/5727/

Quảng cáo
Tác giả
ningfei
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
5.443
Đánh giá
99 2 1
Phiên bản
1.24
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả