Greasy Fork is available in English.

TGFC ban troll

让讨厌的苍蝇走开!屏蔽指定用户的主帖和回帖,感谢原作者 taxidriver、jun4rui

Tác giả
house keeper
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
257
Đánh giá
5 0 0
Phiên bản
0.62
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

功能概要

 • 为 TGFC 论坛提供“本地屏蔽列表”功能;
 • 论坛的 Wap 和 Web 页面使用相似的管理方式:通过一个(半角)逗号分割的ID列表添加屏蔽ID;(见图)
 • 允许控制“是否提示某个主题或者回帖被屏蔽了”的提示;(见图)
 • 允许自定义屏蔽提示(见图)
 • 为 Wap 版提供“加量有激骚的回帖”功能,正激骚为红色,负激骚为绿色;(见图)
 • 为 WAP 版中的 web-tgfc 链接添加对应的 WAP-tgfc 链接。(见图中红框)
 • 在 Web 版帖子内容页面,可以屏蔽“激骚值小于指定数量的用户”,功能默认不开启,需要在面板内设置
 • 在 Web 版的面板中加入"让“激骚理由”可编辑"按钮,每次点击“评分”后,需要点击一次该按钮,激活“修改激骚理由”功能
 • 对应论坛新域名 club.tgfcer.net

小提示

 • 如果通过“http://club.tgfcer.com/wap/”使用 wap 版论坛,将可以在同一个浏览器内与 web 版共享设置。

注意

 • 屏蔽ID列表格式比较严格,请一定使用半角逗号,并且不要添加额外的空格。
 • 修改设置后,例如添加新ID、修改屏蔽提示文字,需要再次点击“TGGM”关闭设置面板才会保存设置