Greasy Fork is available in English.

Darken

Add menuitem into browser context menu to darken the web page. For Firefox 11.0 and newer only.

Tác giả
LouCypher
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
252
Đánh giá
3 1 0
Phiên bản
3.0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Compatibility

Firefox and compatible only.

Known issue

Menu Editor makes HTML5 context menu not showing.