Greasy Fork is available in English.

字符串对象扩展库

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

No discussions posted yet.

Post a review, comment, or question

If you think this script is breaking Greasy Fork's rules, please report it for removal.

Sign in to post a review, comment, or question.

Người yêu thích

Script này vẫn chưa được đã ưa thích bởi bất cứ ai.

Đăng nhập để thêm vào mục yêu thích.