Greasy Fork is available in English.

字符串对象扩展库

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/11230-%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BA%93/code/%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BA%93.js?version=91690

Tác giả
xinggsf
Phiên bản
0.0.1.20151204123348
Đã tạo
26-07-2015
Đã cập nhật
04-12-2015
Giấy phép
N/A

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数