Greasy Fork is available in English.

This is a list of user script meta keys that Greasy Fork will read. Keys outside of this list may be included in scripts, and will be present in the installed script, but have no effect in Greasy Fork's UI.

§@name
Tên của script, sử dụng như đầu đề và trên liên kết. Bắt buộc
§@name:XX-YY
Tên của script trong một khu vực cụ thể, XX là một ISO 639-1 2-letter code và YY là một tùy chọn ISO 3166 country code. Ghi đè @namecode khi người dùng đang duyệt web ở khu vực trùng khớp.
§@description
Thông tin mô tả những gì script sẽ thực hiện. Hiển thị phía dưới tên script. Bắt buộc
§@description:XX-YY
Mô tả của script nằm trong một khu vực cụ thể. Nơi XX là một ISO 639-1 2-letter code và YY là một tùy chọn and YY is an optional ISO 3166 country code. Ghi đè @description khi người dùng đang duyệt web ở khu vực trùng khớp.
§@namespace
Một sự phối hợp của @namespace@name được sử dụng bởi trình quản lý script để xem những script đã cài đặt. Greasy Fork yêu cầu trường này và sẽ cảnh bảo nếu nó được thay đổi khi cập nhật
§@version
Identifier for a specific version of a script in Mozilla version format. Version is displayed on a script's info page. Greasy Fork requires this field and will warn if it's decremented or if it's not incremented when the script's code changes.
§@include, @exclude, @match
Describe what pages the script will run on. This list will be processed, displayed on the script's info page, and used to categorize scripts. Every script must have at least one @match or @include. Read about the format here.
§@require
Liệt kê Javascript bên ngoài cần sử dụng trong script. Tham khảo Quy tắc liệt kê những scripts bên ngoài.
§@updateURL, @installURL, @downloadURL
Mô tả cách các trình quản lý script sẽ nhận được thông tin cập nhật. Greasy Fork lấy hết những mô tả này, Nó đảm bảo script cài đặt từ Greasy Fork chỉ cập nhật từ Greasy Fork
§@license
The license that describes how people are allowed to copy or modify a script. Using a "Full name" or "Identifier" from the SPDX License List is recommended. Lack of license implies users can install the script for personal use, but may not redistribute it. License is displayed on a script's info page.
§@supportURL
Liên kết cho một trang nơi người dùng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ cho một script (Vì dụ: một máy chủ ghi lỗi, một diễn đàn, một email). Địa chỉ hỗ trợ được hiển thị ở trang phản hồi của script.
§@contributionURL
Liên kết tới một trang người dùng có thể đóng góp cho tác giả của một script. Liên kết đóng góp được hiển thị trên trang phản hổi của script. Liên kết có thể là http, https, hoặc giao thức Bitcoin. Để chuyển tới trang đóng góp PayPal, hãy sử dụng liên kết có định dạng https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=your.email.here@example.com&item_name=Greasy+Fork+donation. thay thế địa chỉ email ví dụ bằng địa chỉ email của bạn.
§@contributionAmount
Để đề xuất một khoản đóng góp hãy kết hợp với@contributionURL.
§@compatible
Đánh dấu script tương thích với trình duyệt. Thông tin tương thích sẽ hiển thị ở trang của script. Thông tin tương thích có thể được liệt kê với dịnh dạng @compatible firefox Must disable pop-up blocker. Trình duyệt được công nhận: firefox, chrome, opera, safari, edge
§@incompatible
Đánh dấu script không tương thích với một trình duyệt. Thông tin tương thích sẽ được hiện thị ở trang của script. Tùy chọn chú thích về tương thích có thể được liệt kê với định dạng @incompatible firefox Broken since Firefox 23. Trình duyệt được công nhận: firefox, chrome, opera, safari, edge.
§@antifeature
Discloses features in a script that are there to benefit the author, not the user. The format of this key is @antifeature type description. type is required, description is optional. Read here for info on the types read by Greasy Fork.
§@antifeature:XX-YY
An @antifeature described in a specific locale, where XX is an ISO 639-1 2-letter code and YY is an optional ISO 3166 country code. Overrides @antifeatures of the same type when the user is browsing in a matching locale.