Greasy Fork is available in English.

cryptoJS - utf16

Encode, decode utf16 ao loi

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/9798-cryptojs-utf16/code/cryptoJS%20-%20utf16.js?version=51395

Tác giả
Son Nguyen
Phiên bản
0.0.1.20150511065338
Đã tạo
11-05-2015
Đã cập nhật
11-05-2015
Giấy phép
N/A

utf16 encode