Greasy Fork is available in English.

Rabbit encrypt

Rabbit crytojs code

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/9683-rabbit-encrypt/code/Rabbit%20encrypt.js?version=50281

/*
CryptoJS v3.1.2
code.google.com/p/crypto-js
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
code.google.com/p/crypto-js/wiki/License
*/
var CryptoJS=CryptoJS||function(q,k){var e={},l=e.lib={},p=function(){},c=l.Base={extend:function(a){p.prototype=this;var b=new p;a&&b.mixIn(a);b.hasOwnProperty("init")||(b.init=function(){b.$super.init.apply(this,arguments)});b.init.prototype=b;b.$super=this;return b},create:function(){var a=this.extend();a.init.apply(a,arguments);return a},init:function(){},mixIn:function(a){for(var b in a)a.hasOwnProperty(b)&&(this[b]=a[b]);a.hasOwnProperty("toString")&&(this.toString=a.toString)},clone:function(){return this.init.prototype.extend(this)}},
s=l.WordArray=c.extend({init:function(a,b){a=this.words=a||[];this.sigBytes=b!=k?b:4*a.length},toString:function(a){return(a||d).stringify(this)},concat:function(a){var b=this.words,m=a.words,n=this.sigBytes;a=a.sigBytes;this.clamp();if(n%4)for(var r=0;r<a;r++)b[n+r>>>2]|=(m[r>>>2]>>>24-8*(r%4)&255)<<24-8*((n+r)%4);else if(65535<m.length)for(r=0;r<a;r+=4)b[n+r>>>2]=m[r>>>2];else b.push.apply(b,m);this.sigBytes+=a;return this},clamp:function(){var a=this.words,b=this.sigBytes;a[b>>>2]&=4294967295<<
32-8*(b%4);a.length=q.ceil(b/4)},clone:function(){var a=c.clone.call(this);a.words=this.words.slice(0);return a},random:function(a){for(var b=[],m=0;m<a;m+=4)b.push(4294967296*q.random()|0);return new s.init(b,a)}}),b=e.enc={},d=b.Hex={stringify:function(a){var b=a.words;a=a.sigBytes;for(var m=[],n=0;n<a;n++){var r=b[n>>>2]>>>24-8*(n%4)&255;m.push((r>>>4).toString(16));m.push((r&15).toString(16))}return m.join("")},parse:function(a){for(var b=a.length,m=[],n=0;n<b;n+=2)m[n>>>3]|=parseInt(a.substr(n,
2),16)<<24-4*(n%8);return new s.init(m,b/2)}},a=b.Latin1={stringify:function(a){var b=a.words;a=a.sigBytes;for(var m=[],n=0;n<a;n++)m.push(String.fromCharCode(b[n>>>2]>>>24-8*(n%4)&255));return m.join("")},parse:function(a){for(var b=a.length,m=[],n=0;n<b;n++)m[n>>>2]|=(a.charCodeAt(n)&255)<<24-8*(n%4);return new s.init(m,b)}},u=b.Utf8={stringify:function(b){try{return decodeURIComponent(escape(a.stringify(b)))}catch(c){throw Error("Malformed UTF-8 data");}},parse:function(b){return a.parse(unescape(encodeURIComponent(b)))}},
t=l.BufferedBlockAlgorithm=c.extend({reset:function(){this._data=new s.init;this._nDataBytes=0},_append:function(a){"string"==typeof a&&(a=u.parse(a));this._data.concat(a);this._nDataBytes+=a.sigBytes},_process:function(a){var b=this._data,m=b.words,n=b.sigBytes,r=this.blockSize,c=n/(4*r),c=a?q.ceil(c):q.max((c|0)-this._minBufferSize,0);a=c*r;n=q.min(4*a,n);if(a){for(var t=0;t<a;t+=r)this._doProcessBlock(m,t);t=m.splice(0,a);b.sigBytes-=n}return new s.init(t,n)},clone:function(){var a=c.clone.call(this);
a._data=this._data.clone();return a},_minBufferSize:0});l.Hasher=t.extend({cfg:c.extend(),init:function(a){this.cfg=this.cfg.extend(a);this.reset()},reset:function(){t.reset.call(this);this._doReset()},update:function(a){this._append(a);this._process();return this},finalize:function(a){a&&this._append(a);return this._doFinalize()},blockSize:16,_createHelper:function(a){return function(b,m){return(new a.init(m)).finalize(b)}},_createHmacHelper:function(a){return function(b,m){return(new w.HMAC.init(a,
m)).finalize(b)}}});var w=e.algo={};return e}(Math);
(function(){var q=CryptoJS,k=q.lib.WordArray;q.enc.Base64={stringify:function(e){var l=e.words,p=e.sigBytes,c=this._map;e.clamp();e=[];for(var k=0;k<p;k+=3)for(var b=(l[k>>>2]>>>24-8*(k%4)&255)<<16|(l[k+1>>>2]>>>24-8*((k+1)%4)&255)<<8|l[k+2>>>2]>>>24-8*((k+2)%4)&255,d=0;4>d&&k+0.75*d<p;d++)e.push(c.charAt(b>>>6*(3-d)&63));if(l=c.charAt(64))for(;e.length%4;)e.push(l);return e.join("")},parse:function(e){var l=e.length,p=this._map,c=p.charAt(64);c&&(c=e.indexOf(c),-1!=c&&(l=c));for(var c=[],s=0,b=0;b<
l;b++)if(b%4){var d=p.indexOf(e.charAt(b-1))<<2*(b%4),a=p.indexOf(e.charAt(b))>>>6-2*(b%4);c[s>>>2]|=(d|a)<<24-8*(s%4);s++}return k.create(c,s)},_map:"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="}})();
(function(q){function k(a,b,c,d,m,n,r){a=a+(b&c|~b&d)+m+r;return(a<<n|a>>>32-n)+b}function e(a,b,c,d,m,n,r){a=a+(b&d|c&~d)+m+r;return(a<<n|a>>>32-n)+b}function l(a,b,c,d,m,n,r){a=a+(b^c^d)+m+r;return(a<<n|a>>>32-n)+b}function p(a,b,c,d,m,n,r){a=a+(c^(b|~d))+m+r;return(a<<n|a>>>32-n)+b}for(var c=CryptoJS,s=c.lib,b=s.WordArray,d=s.Hasher,s=c.algo,a=[],u=0;64>u;u++)a[u]=4294967296*q.abs(q.sin(u+1))|0;s=s.MD5=d.extend({_doReset:function(){this._hash=new b.init([1732584193,4023233417,2562383102,271733878])},
_doProcessBlock:function(b,c){for(var d=0;16>d;d++){var s=c+d,m=b[s];b[s]=(m<<8|m>>>24)&16711935|(m<<24|m>>>8)&4278255360}var d=this._hash.words,s=b[c+0],m=b[c+1],n=b[c+2],r=b[c+3],x=b[c+4],u=b[c+5],q=b[c+6],y=b[c+7],z=b[c+8],A=b[c+9],B=b[c+10],C=b[c+11],D=b[c+12],E=b[c+13],F=b[c+14],G=b[c+15],f=d[0],g=d[1],h=d[2],j=d[3],f=k(f,g,h,j,s,7,a[0]),j=k(j,f,g,h,m,12,a[1]),h=k(h,j,f,g,n,17,a[2]),g=k(g,h,j,f,r,22,a[3]),f=k(f,g,h,j,x,7,a[4]),j=k(j,f,g,h,u,12,a[5]),h=k(h,j,f,g,q,17,a[6]),g=k(g,h,j,f,y,22,a[7]),
f=k(f,g,h,j,z,7,a[8]),j=k(j,f,g,h,A,12,a[9]),h=k(h,j,f,g,B,17,a[10]),g=k(g,h,j,f,C,22,a[11]),f=k(f,g,h,j,D,7,a[12]),j=k(j,f,g,h,E,12,a[13]),h=k(h,j,f,g,F,17,a[14]),g=k(g,h,j,f,G,22,a[15]),f=e(f,g,h,j,m,5,a[16]),j=e(j,f,g,h,q,9,a[17]),h=e(h,j,f,g,C,14,a[18]),g=e(g,h,j,f,s,20,a[19]),f=e(f,g,h,j,u,5,a[20]),j=e(j,f,g,h,B,9,a[21]),h=e(h,j,f,g,G,14,a[22]),g=e(g,h,j,f,x,20,a[23]),f=e(f,g,h,j,A,5,a[24]),j=e(j,f,g,h,F,9,a[25]),h=e(h,j,f,g,r,14,a[26]),g=e(g,h,j,f,z,20,a[27]),f=e(f,g,h,j,E,5,a[28]),j=e(j,f,
g,h,n,9,a[29]),h=e(h,j,f,g,y,14,a[30]),g=e(g,h,j,f,D,20,a[31]),f=l(f,g,h,j,u,4,a[32]),j=l(j,f,g,h,z,11,a[33]),h=l(h,j,f,g,C,16,a[34]),g=l(g,h,j,f,F,23,a[35]),f=l(f,g,h,j,m,4,a[36]),j=l(j,f,g,h,x,11,a[37]),h=l(h,j,f,g,y,16,a[38]),g=l(g,h,j,f,B,23,a[39]),f=l(f,g,h,j,E,4,a[40]),j=l(j,f,g,h,s,11,a[41]),h=l(h,j,f,g,r,16,a[42]),g=l(g,h,j,f,q,23,a[43]),f=l(f,g,h,j,A,4,a[44]),j=l(j,f,g,h,D,11,a[45]),h=l(h,j,f,g,G,16,a[46]),g=l(g,h,j,f,n,23,a[47]),f=p(f,g,h,j,s,6,a[48]),j=p(j,f,g,h,y,10,a[49]),h=p(h,j,f,g,
F,15,a[50]),g=p(g,h,j,f,u,21,a[51]),f=p(f,g,h,j,D,6,a[52]),j=p(j,f,g,h,r,10,a[53]),h=p(h,j,f,g,B,15,a[54]),g=p(g,h,j,f,m,21,a[55]),f=p(f,g,h,j,z,6,a[56]),j=p(j,f,g,h,G,10,a[57]),h=p(h,j,f,g,q,15,a[58]),g=p(g,h,j,f,E,21,a[59]),f=p(f,g,h,j,x,6,a[60]),j=p(j,f,g,h,C,10,a[61]),h=p(h,j,f,g,n,15,a[62]),g=p(g,h,j,f,A,21,a[63]);d[0]=d[0]+f|0;d[1]=d[1]+g|0;d[2]=d[2]+h|0;d[3]=d[3]+j|0},_doFinalize:function(){var a=this._data,b=a.words,c=8*this._nDataBytes,d=8*a.sigBytes;b[d>>>5]|=128<<24-d%32;var m=q.floor(c/
4294967296);b[(d+64>>>9<<4)+15]=(m<<8|m>>>24)&16711935|(m<<24|m>>>8)&4278255360;b[(d+64>>>9<<4)+14]=(c<<8|c>>>24)&16711935|(c<<24|c>>>8)&4278255360;a.sigBytes=4*(b.length+1);this._process();a=this._hash;b=a.words;for(c=0;4>c;c++)d=b[c],b[c]=(d<<8|d>>>24)&16711935|(d<<24|d>>>8)&4278255360;return a},clone:function(){var a=d.clone.call(this);a._hash=this._hash.clone();return a}});c.MD5=d._createHelper(s);c.HmacMD5=d._createHmacHelper(s)})(Math);
(function(){var q=CryptoJS,k=q.lib,e=k.Base,l=k.WordArray,k=q.algo,p=k.EvpKDF=e.extend({cfg:e.extend({keySize:4,hasher:k.MD5,iterations:1}),init:function(c){this.cfg=this.cfg.extend(c)},compute:function(c,e){for(var b=this.cfg,d=b.hasher.create(),a=l.create(),k=a.words,p=b.keySize,b=b.iterations;k.length<p;){q&&d.update(q);var q=d.update(c).finalize(e);d.reset();for(var v=1;v<b;v++)q=d.finalize(q),d.reset();a.concat(q)}a.sigBytes=4*p;return a}});q.EvpKDF=function(c,e,b){return p.create(b).compute(c,
e)}})();
CryptoJS.lib.Cipher||function(q){var k=CryptoJS,e=k.lib,l=e.Base,p=e.WordArray,c=e.BufferedBlockAlgorithm,s=k.enc.Base64,b=k.algo.EvpKDF,d=e.Cipher=c.extend({cfg:l.extend(),createEncryptor:function(a,b){return this.create(this._ENC_XFORM_MODE,a,b)},createDecryptor:function(a,b){return this.create(this._DEC_XFORM_MODE,a,b)},init:function(a,b,c){this.cfg=this.cfg.extend(c);this._xformMode=a;this._key=b;this.reset()},reset:function(){c.reset.call(this);this._doReset()},process:function(a){this._append(a);return this._process()},
finalize:function(a){a&&this._append(a);return this._doFinalize()},keySize:4,ivSize:4,_ENC_XFORM_MODE:1,_DEC_XFORM_MODE:2,_createHelper:function(a){return{encrypt:function(b,c,d){return("string"==typeof c?H:v).encrypt(a,b,c,d)},decrypt:function(b,c,d){return("string"==typeof c?H:v).decrypt(a,b,c,d)}}}});e.StreamCipher=d.extend({_doFinalize:function(){return this._process(!0)},blockSize:1});var a=k.mode={},u=function(a,b,c){var d=this._iv;d?this._iv=q:d=this._prevBlock;for(var e=0;e<c;e++)a[b+e]^=
d[e]},t=(e.BlockCipherMode=l.extend({createEncryptor:function(a,b){return this.Encryptor.create(a,b)},createDecryptor:function(a,b){return this.Decryptor.create(a,b)},init:function(a,b){this._cipher=a;this._iv=b}})).extend();t.Encryptor=t.extend({processBlock:function(a,b){var c=this._cipher,d=c.blockSize;u.call(this,a,b,d);c.encryptBlock(a,b);this._prevBlock=a.slice(b,b+d)}});t.Decryptor=t.extend({processBlock:function(a,b){var c=this._cipher,d=c.blockSize,e=a.slice(b,b+d);c.decryptBlock(a,b);u.call(this,
a,b,d);this._prevBlock=e}});a=a.CBC=t;t=(k.pad={}).Pkcs7={pad:function(a,b){for(var c=4*b,c=c-a.sigBytes%c,d=c<<24|c<<16|c<<8|c,e=[],k=0;k<c;k+=4)e.push(d);c=p.create(e,c);a.concat(c)},unpad:function(a){a.sigBytes-=a.words[a.sigBytes-1>>>2]&255}};e.BlockCipher=d.extend({cfg:d.cfg.extend({mode:a,padding:t}),reset:function(){d.reset.call(this);var a=this.cfg,b=a.iv,a=a.mode;if(this._xformMode==this._ENC_XFORM_MODE)var c=a.createEncryptor;else c=a.createDecryptor,this._minBufferSize=1;this._mode=c.call(a,
this,b&&b.words)},_doProcessBlock:function(a,b){this._mode.processBlock(a,b)},_doFinalize:function(){var a=this.cfg.padding;if(this._xformMode==this._ENC_XFORM_MODE){a.pad(this._data,this.blockSize);var b=this._process(!0)}else b=this._process(!0),a.unpad(b);return b},blockSize:4});var w=e.CipherParams=l.extend({init:function(a){this.mixIn(a)},toString:function(a){return(a||this.formatter).stringify(this)}}),a=(k.format={}).OpenSSL={stringify:function(a){var b=a.ciphertext;a=a.salt;return(a?p.create([1398893684,
1701076831]).concat(a).concat(b):b).toString(s)},parse:function(a){a=s.parse(a);var b=a.words;if(1398893684==b[0]&&1701076831==b[1]){var c=p.create(b.slice(2,4));b.splice(0,4);a.sigBytes-=16}return w.create({ciphertext:a,salt:c})}},v=e.SerializableCipher=l.extend({cfg:l.extend({format:a}),encrypt:function(a,b,c,d){d=this.cfg.extend(d);var e=a.createEncryptor(c,d);b=e.finalize(b);e=e.cfg;return w.create({ciphertext:b,key:c,iv:e.iv,algorithm:a,mode:e.mode,padding:e.padding,blockSize:a.blockSize,formatter:d.format})},
decrypt:function(a,b,c,d){d=this.cfg.extend(d);b=this._parse(b,d.format);return a.createDecryptor(c,d).finalize(b.ciphertext)},_parse:function(a,b){return"string"==typeof a?b.parse(a,this):a}}),k=(k.kdf={}).OpenSSL={execute:function(a,c,d,e){e||(e=p.random(8));a=b.create({keySize:c+d}).compute(a,e);d=p.create(a.words.slice(c),4*d);a.sigBytes=4*c;return w.create({key:a,iv:d,salt:e})}},H=e.PasswordBasedCipher=v.extend({cfg:v.cfg.extend({kdf:k}),encrypt:function(a,b,c,d){d=this.cfg.extend(d);c=d.kdf.execute(c,
a.keySize,a.ivSize);d.iv=c.iv;a=v.encrypt.call(this,a,b,c.key,d);a.mixIn(c);return a},decrypt:function(a,b,c,d){d=this.cfg.extend(d);b=this._parse(b,d.format);c=d.kdf.execute(c,a.keySize,a.ivSize,b.salt);d.iv=c.iv;return v.decrypt.call(this,a,b,c.key,d)}})}();
(function(){function q(){for(var b=this._X,d=this._C,a=0;8>a;a++)p[a]=d[a];d[0]=d[0]+1295307597+this._b|0;d[1]=d[1]+3545052371+(d[0]>>>0<p[0]>>>0?1:0)|0;d[2]=d[2]+886263092+(d[1]>>>0<p[1]>>>0?1:0)|0;d[3]=d[3]+1295307597+(d[2]>>>0<p[2]>>>0?1:0)|0;d[4]=d[4]+3545052371+(d[3]>>>0<p[3]>>>0?1:0)|0;d[5]=d[5]+886263092+(d[4]>>>0<p[4]>>>0?1:0)|0;d[6]=d[6]+1295307597+(d[5]>>>0<p[5]>>>0?1:0)|0;d[7]=d[7]+3545052371+(d[6]>>>0<p[6]>>>0?1:0)|0;this._b=d[7]>>>0<p[7]>>>0?1:0;for(a=0;8>a;a++){var e=b[a]+d[a],k=e&65535,
l=e>>>16;c[a]=((k*k>>>17)+k*l>>>15)+l*l^((e&4294901760)*e|0)+((e&65535)*e|0)}b[0]=c[0]+(c[7]<<16|c[7]>>>16)+(c[6]<<16|c[6]>>>16)|0;b[1]=c[1]+(c[0]<<8|c[0]>>>24)+c[7]|0;b[2]=c[2]+(c[1]<<16|c[1]>>>16)+(c[0]<<16|c[0]>>>16)|0;b[3]=c[3]+(c[2]<<8|c[2]>>>24)+c[1]|0;b[4]=c[4]+(c[3]<<16|c[3]>>>16)+(c[2]<<16|c[2]>>>16)|0;b[5]=c[5]+(c[4]<<8|c[4]>>>24)+c[3]|0;b[6]=c[6]+(c[5]<<16|c[5]>>>16)+(c[4]<<16|c[4]>>>16)|0;b[7]=c[7]+(c[6]<<8|c[6]>>>24)+c[5]|0}var k=CryptoJS,e=k.lib.StreamCipher,l=[],p=[],c=[],s=k.algo.Rabbit=
e.extend({_doReset:function(){for(var b=this._key.words,c=this.cfg.iv,a=0;4>a;a++)b[a]=(b[a]<<8|b[a]>>>24)&16711935|(b[a]<<24|b[a]>>>8)&4278255360;for(var e=this._X=[b[0],b[3]<<16|b[2]>>>16,b[1],b[0]<<16|b[3]>>>16,b[2],b[1]<<16|b[0]>>>16,b[3],b[2]<<16|b[1]>>>16],b=this._C=[b[2]<<16|b[2]>>>16,b[0]&4294901760|b[1]&65535,b[3]<<16|b[3]>>>16,b[1]&4294901760|b[2]&65535,b[0]<<16|b[0]>>>16,b[2]&4294901760|b[3]&65535,b[1]<<16|b[1]>>>16,b[3]&4294901760|b[0]&65535],a=this._b=0;4>a;a++)q.call(this);for(a=0;8>
a;a++)b[a]^=e[a+4&7];if(c){var a=c.words,c=a[0],a=a[1],c=(c<<8|c>>>24)&16711935|(c<<24|c>>>8)&4278255360,a=(a<<8|a>>>24)&16711935|(a<<24|a>>>8)&4278255360,e=c>>>16|a&4294901760,k=a<<16|c&65535;b[0]^=c;b[1]^=e;b[2]^=a;b[3]^=k;b[4]^=c;b[5]^=e;b[6]^=a;b[7]^=k;for(a=0;4>a;a++)q.call(this)}},_doProcessBlock:function(b,c){var a=this._X;q.call(this);l[0]=a[0]^a[5]>>>16^a[3]<<16;l[1]=a[2]^a[7]>>>16^a[5]<<16;l[2]=a[4]^a[1]>>>16^a[7]<<16;l[3]=a[6]^a[3]>>>16^a[1]<<16;for(a=0;4>a;a++)l[a]=(l[a]<<8|l[a]>>>24)&
16711935|(l[a]<<24|l[a]>>>8)&4278255360,b[c+a]^=l[a]},blockSize:4,ivSize:2});k.Rabbit=e._createHelper(s)})();