Greasy Fork is available in English.

PardusMonkey Abstraction Layer

Userscript library for www.pardus.at

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/7341-pardusmonkey-abstraction-layer/code/PardusMonkey%20Abstraction%20Layer.js?version=30850

Tác giả
Richard Broker
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20150106213926
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả