Greasy Fork is available in English.

YouTube Buttons for Chat Filter

Turn drop down buttons to normal buttons

Tác giả
CY Fung
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
17
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.1.5
Đã tạo
03-01-2023
Đã cập nhật
02-02-2023
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

This is a userstyle to turn the filter options of chat messages from list-item to buttons.