Greasy Fork is available in English.

Patch When Available Library

Calls a function (getExpectedFnc()) repeatedly until it gives an expected result (confirmIsAvailableFnc()). Forwards it to (doPatchFnc()).

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/428034-patch-when-available-library/code/Patch%20When%20Available%20Library.js?version=941202

Tác giả
Gerrit
Phiên bản
0.1
Đã tạo
16-06-2021
Đã cập nhật
16-06-2021
Giấy phép
N/A