Greasy Fork is available in English.

google origin image download

快速下载谷歌图片搜索原图

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.