Greasy Fork is available in English.

Biang

Persnal Style For bing.com

Tác giả
benzBrake
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
198
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.1.1
Đã tạo
15-03-2021
Đã cập nhật
09-03-2023
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • bing.com
  • https?://.*\\.bing\\.com/((\\?.*?)?)$
  • https?://.*\\.bing\\.com/search.*$

鉴于现在百度越来越恶心,所以我转向了使用必应,于是做了这个必应双栏目样式。

现在支持单列模式,只要是使用 Stylus 安装的就可以支持禁用双栏