Greasy Fork is available in English.

💡 关灯,人人影视!

一款适用于 YYeTs 人人影视网站的深色主题用户样式表。

Tác giả
francis-zhao
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
379
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
2.4.1
Đã tạo
30-12-2020
Đã cập nhật
30-08-2022
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
  • https?://(\\w+\\.)?yysub\\.net/.*

使用说明

  1. 本样式表为人人影视字幕组 ( http://yysub.net/ ) 网站定制了深色主题,配色柔和,文字易辨识,非常适合夜间使用。

  2. 以“用户脚本”方式安装(上面第一个绿色按钮),可用于支持 TampermonkeyGreasemonkey 等浏览器扩展;以“用户样式”方式安装(上面第二个绿色按钮),可用于支持 Stylish、Stylus 等浏览器扩展。强烈推荐使用“用户样式”方式搭配 Stylus 使用,使用“用户脚本”可能在某些网站无法生效。

  3. 问题反馈、意见、建议可以通过荒原回音壁GitHub Issues 提交。

推荐一些宝藏资源网站

其他事项

  1. 如果你觉得这个项目好用,欢迎推荐给你身边的小伙伴;如果你愿意帮助作者分担服务器租金、域名续费等支出,请看下方的乞丐码。
  2. 如果想要屏蔽网页广告,拥有更舒适的上网体验,请搭配 Adblock PlusAdBlock 等扩展使用,同时推荐订阅作者维护的广告过滤规则 QuarkList
  3. userstyles.org 网站卡翻天,甚至魔法上网都打不开,本样式表在该网站已永久停更,建议直接删除后在本站重新安装。

卖艺乞讨

打赏二维码撤了,愿意支持请安利给身边的小伙伴,还是想用钱砸我的请移步个人网站