Greasy Fork is available in English.

Line Drawing Tool

Press Space to snap to right angles

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.3.3
  • v1.3.2 - doesn't activate when not drawing
  • v1.3.1
  • v1.3 - lines save properly
  • v1.2 - snap preview is more responsive
  • v1.1 - better drawing tablet support
  • v1.0