Greasy Fork is available in English.

Resizable Canvas

Change the size of the canvas

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v3.1 - you can now move the canvas up and down by dragging the top bar
  • v3 - linting
  • v2.3 - smoother player list resizing
  • v2.2
  • v2.1
  • v2.1 - centered
  • v2 - made the canvas resizable
  • v1.1
  • v1.0
  • v1.0