Greasy Fork is available in English.

HttpRequest

HttpRequest for any type of request and HttpRequestHTML to request webpage. Supports caching of responses to handle status 304.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/405144-httprequest/code/HttpRequest.js?version=818473

Tác giả
Gerrit
Phiên bản
0.1
Đã tạo
11-06-2020
Đã cập nhật
20-06-2020
Giấy phép
N/A