Greasy Fork is available in English.

Image Drop

Drag and drop images onto the canvas to load them

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.2 - small changes
  • v1.1 - Fixed a bug where the play buttons disappeared after returning to the main menu
  • v1