Greasy Fork is available in English.

txti.es pastel

A cute pastel theme!

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.01 28-12-2020 delightcreative domain no longer works
  • v1.0 26-02-2020