Greasy Fork is available in English.

CSS rules utilities

function allowing to find or change the CSS rule(s) applied to an element

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/394970-css-rules-utilities/code/CSS%20rules%20utilities.js?version=768785

Tác giả
Pierre MARS
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web
permet de trouver (findCssRules(element))
ou modifier
modCssRules(
element,
{
cssNormal: {JSprop:"cssProp" },
[cssHover: { JSprop:"cssProp"}]
})