Greasy Fork is available in English.

interceptor_ajax

based on xhook.js from jpillora

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/394774-interceptor-ajax/code/interceptor_ajax.js?version=763797

Tác giả
Pierre MARS
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web
XHook - v1.4.9 - https://github.com/jpillora/xhook
Jaime Pillora - MIT Copyright 2018