Greasy Fork is available in English.

w84Kel

Permet de se déclencher à l'arrivée d'un élément sur une page.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/394721-w84kel/code/w84Kel.js?version=763614

Tác giả
Pierre MARS
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web