Greasy Fork is available in English.

CloudObjectStorage-SDK

对象存储(Cloud Object Storage,COS)是腾讯云提供的一种存储海量文件的分布式存储服务,用户可通过网络随时存储和查看数据。腾讯云 COS 使所有用户都能使用具备高扩展性、低成本、可靠和安全的数据存储服务。

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/392183-cloudobjectstorage-sdk/code/CloudObjectStorage-SDK.js?version=748094

Tác giả
lvlanxingapp
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20191109144222
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web
对象存储(Cloud Object Storage,COS)是腾讯云提供的一种存储海量文件的分布式存储服务,用户可通过网络随时存储和查看数据。腾讯云 COS 使所有用户都能使用具备高扩展性、低成本、可靠和安全的数据存储服务。
COS 通过控制台、API、SDK 和工具等多样化方式简单、快速地接入,实现了海量数据存储和管理。通过 COS 可以进行多格式文件的上传、下载和管理。腾讯云提供了直观的 Web 管理界面,同时遍布全国范围的 CDN 节点可以对文件下载进行加速。
github公开链接地址库:
https://github.com/tencentyun/cos-js-sdk-v5