Greasy Fork is available in English.

DATA_TABLE_COLUMN

columns object for datatables.net

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391970-data-table-column/code/DATA_TABLE_COLUMN.js?version=746961

Tác giả
Gerrit
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
04-11-2019
Đã cập nhật
05-11-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web
under construction