Greasy Fork is available in English.

Enum

Enumeration class. Each enum propertiy has the properties "ordinal", "name" and "text".

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391854-enum/code/Enum.js?version=746956

Tác giả
Gerrit
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Usage

Object initialization

const COLORS = class COLOR extends Enum {}.init({ "RED": "red" , "GREEN": "green" , "BLUE": "blue" }); console.log(COLORS[0] === COLORS.RED); // "true" console.log(COLORS[1] === COLORS.GREEN); // "true" console.log(COLORS[2] === COLORS.BLUE); // "true" console.log(COLORS.GREEN.name); // "GREEN" console.log(COLORS.GREEN.text); // "green" console.assert(COLORS.GREEN.ordinal); // "1" console.assert(COLORS.GREEN + ""); // "green" console.assert(COLORS.GREEN * 1); // "1"

Array initialization

const COLORS = class COLOR extends Enum {}.init([ "RED", "GREEN", "BLUE" ]); console.log(COLORS[2].name) // "BLUE" console.log(COLORS[2].text); // "" console.log(COLORS[2].ordinal); // "2" console.log(COLORS[2] === COLORS.BLUE); // "true" console.log(COLORS.BLUE + ""); // "BLUE" console.log(COLORS.BLUE * 1); // "2"

Ordinal value generator

class FLAGS extends Enum {}; FLAGS.init([ "FIRST", "SECOND", "THIRD", "FOURTH" ], 1, ord => ord<<1); console.log(FLAGS.FOURTH | FLAGS.SECOND); // "10"