Greasy Fork is available in English.

Userscript Utils

Some useful utilities for userscript development

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391648-userscript-utils/code/Userscript%20Utils.js?version=745951

Tác giả
Guido Villa
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL-3.0-or-later
Áp dụng cho
Tất cả trang web
See header comments in source code for information.