Greasy Fork is available in English.

myStorage

myStorage localstorage

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/390865-mystorage/code/myStorage.js?version=738839

Tác giả
JohnDoe
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20191007135256
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

localstorage class to be extended with base write/read