Greasy Fork is available in English.

cleanGoogle

removes shit from google

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/390454-cleangoogle/code/cleanGoogle.js?version=735711

Tác giả
Spam Squirrel
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

This script removes all the crap adds off of google to be used with url search scripts