Greasy Fork is available in English.

Entry List

Library for managing pages with many similar items (youtube, twitter, ...)

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/390248-entry-list/code/Entry%20List.js?version=745953

Tác giả
Guido Villa
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.10
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL-3.0-or-later
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

See header comments in source code for information.