Greasy Fork is available in English.

ScriptPatch

Utilities for livepatching javascript files

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389895-scriptpatch/code/ScriptPatch.js?version=731857

Tác giả
reagent
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Utilities for livepatching javascript