Greasy Fork is available in English.

console-message-v2

Rich text console logging

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389748-console-message-v2/code/console-message-v2.js?version=730537

Tác giả
spiralx
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2.0.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

console-message-v2.js - rich-text console logging

Revamped version of library written using ES6 and with some added functionality.

Based on the original console.message library (the old version can be @required as a library from here still).

Example
console.message()
 .span({ color: 'red' })
  .text('this is red! ')
  .text('this is green! ', { color: 'green' })
  .text('this is again red!')
 .line('info')
 .object(console)
 .trace()
 .line()
 .element(document.body)
 .print()