Greasy Fork is available in English.

pro_info list

产品sku,名称,属性列表

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389344-pro-info-list/code/pro_info%20list.js?version=773437

// ==UserScript==
// @name pro_info list
// @namespace hzh
// @description 产品sku,名称,属性列表
// ==/UserScript==
