Greasy Fork is available in English.

SuperGM

Extends the GM_setValue and GM_getValue functions for any javascript variable type. basis on https://userscripts-mirror.org/scripts/source/107941.user.js

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389206-supergm/code/SuperGM.js?version=727035

Tác giả
68681395
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web