Greasy Fork is available in English.

VIP视频CCAV5解析

一键免费观看[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|M1905|AB站]等站VIP影视,提供30多组无广告接口,欢迎体验。

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.0.18.0909 09-09-2018 调整解析窗口机制,可直接覆盖源页面进行播放,省去手工关闭窗口(原新窗口解析依旧保留)
  • v1.0.18.0724 24-07-2018 180724 接口调用默认为网页全屏模式播放
  • v1.0.18.0608 08-06-2018
  • v1.0.18.0603 03-06-2018
  • v1.0.18.0531 03-06-2018