Greasy Fork is available in English.

Return All

Adds a Return All link to the Mturk Queue page.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.