Greasy Fork is available in English.

Mini Grind

Creates Custom Forum Format For Mturk Grind

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.