Greasy Fork is available in English.

网页强制复制

右键强力解锁,可以复制一些网站的免费章节或者特殊文字

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v3.3 - Imported from URL
  • v3.2 - 更改库地址为百度静态文件库
  • v3.1
  • v3.1 - 采用360库,摈弃谷歌的库
  • v3
  • v1.1
  • v1