Greasy Fork is available in English.

Reimu Unhide

Unhide hidden content

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.21 28-07-2016
  • v1.20 28-07-2016
  • v1.20 28-07-2016 Retrive back to 1.03
  • v1.10 23-03-2016 Change to unhiding by modifying css
  • v1.03 23-03-2016 Add the scroll after unhiding content
  • v1.02 08-03-2016
  • v1.01 08-03-2016
  • v1 08-03-2016