Greasy Fork is available in English.

Các yếu tố và các thuộc tính sau đây được phép. Điều này áp dụng cho cả HTML và Markdown (sau khi chuyển đổi sang HTML).

Khoảng trắng sẽ được biến thành p hoặc br phần tử. URL sẽ được tự động linkified.