ניב החצוף

מנבנב לכם את האנטי בקלי קלות

// ==UserScript==
// @name     ניב החצוף
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description מנבנב לכם את האנטי בקלי קלות
// @author    Muffin24
// @match    https://www.fxp.co.il/modcp/antispam.php?u=*
// @grant    none
// @license   MIT
// ==/UserScript==
document.querySelectorAll('input[type=checkbox]').forEach(input => input.click())
document.querySelector('input[type=submit]').click();