轻松背单词

利用上网碎片时间,轻松记住单词,每多记住一个单词你就赚到了,日积月累

// ==UserScript==
// @note        2019.10.25更新V1.1 新增鼠标移入单词时,单词静止,等待主人去临幸,鼠标移出时,继续开始背单词;新增双击单词模式,可以暂停背单词或者重新开始背单词
// @name        轻松背单词
// @name:zh-TW     輕松背單詞
// @name:zh-CN     轻松背单词
// @name:ja       簡単に言葉を暗唱する
// @description     利用上网碎片时间,轻松记住单词,每多记住一个单词你就赚到了,日积月累
// @description:zh-TW  利用上網碎片時間,輕松記住單詞,每多記住壹個單詞妳就賺到了,日積月累
// @description:zh-CN  利用上网碎片时间,轻松记住单词,每多记住一个单词你就赚到了,日积月累
// @description:ja   インターネット上の断片化の時間を使用して、単語を簡単に覚えることができます。
// @namespace      HopefulSun
// @version       1.1 
// @author        HopefulSun
// @include       http://*
// @include       https://*
// @require       http://cdn.bootcss.com/jquery/1.12.4/jquery.min.js
// @grant        none
// @run-at        document-body
// @license       CC-BY-NC-ND-4.0
// ==/UserScript==
(function() {
	var a = new Array("absolute [ˈæbsəluːt] a.绝对的;纯粹的", "abundant [əˈbʌndənt] a.丰富的;大量的", "abuse [əˈbjuːz] vt.滥用;虐待 n.滥用", "academic [ˌækəˈdemik] a.学院的;学术的", "academy [əˈkædəmi] n.私立中学;专科院校", "accelerate [ækˈseləreit] vt.(使)加快;促进", "accomplish [əˈkɔmpli∫] vt.达到(目的);完成", "acid [ˈæsid] n.酸;酸的,酸性的", "acquire [əˈkwaiə] vt.取得;获得;学到", "adapt [əˈdæpt] vt.使适应;改编", "adequate [ˈædikwit] a.足够的;可以胜任的", "adjust [əˈdʒʌst] vt.调整,调节;校正", "adopt [əˈdɔpt] vt.收养;采用;采取", "adult [ˈædʌlt] n.成年人 a.成年的", "advertisement [ədˈvəːtismənt] n.广告;公告;登广告", "agency [ˈeidʒənsi] n.经办;代理;代理处", "agent [ˈeidʒənt] n.代理人,代理商", "alcohol [ˈælkəhɔl] n.酒精,乙醇", "alter [ˈɔːltə] vt.改变,变更;改做", "apparent [əˈpærənt] a.表面上的;明显的", "appeal [əˈpiːl] vi.&n.呼吁;申述", "appetite [ˈæpitait] n.食欲,胃口;欲望", "appliance [əˈplaiəns] n.用具,器具,器械", "applicable [ˈæplikəbl] a.能应用的;适当的", "appoint [əˈpɔint] vt.任命,委任;约定", "appreciate [əˈpriː∫ieit] vt.欣赏;领会;感谢", "approach [əˈprəut∫] vt.向…靠近 n.靠近", "appropriate [əˈprəupriit] a.适当的,恰当的", "approve [əˈpruːv] vt.赞成,称许;批准", "approximate [əˈprɔksimeit] a.近似的 vt.近似", "arbitrary [ˈɑːbitrəri] a.随心所欲的;专断的", "architecture [ˈɑːkitekt∫ə] n.建筑学;建筑式样", "arise [əˈraiz] vi.出现;由…引起", "arouse [əˈrauz] vt.引起,唤起;唤醒", "aspect [ˈæspekt] n.方面;样子,外表", "attach [əˈtæt∫] vt.缚,系,贴;附加", "attitude [ˈætitjuːd] n.态度,看法;姿势", "authority [ɔːˈθɔriti] n.当局,官方;权力", "automatic [ˌɔːtəˈmætik] a.自动的;机械的", "auxiliary [ɔːgˈziljəri] a.辅助的;附属的", "available [əˈveiləbl] a.可利用的;通用的", "avenue [ˈævinjuː] n.林荫道,道路;大街", "award [əˈwɔːd] n.奖,奖品;判定", "aware [əˈweə] a.知道的,意识到的", "awful [ˈɔːful] a.令人不愉快的", "awkward [ˈɔːkwəd] a.笨拙的;尴尬的", "bacteria [bækˈtiəriə] n.细菌", "bargain [ˈbɑːgin] n.交易 vi.议价;成交", "barrel [ˈbærəl] n.桶;圆筒;枪管", "barrier [ˈbæriə] n.栅栏,屏障;障碍", "battery [ˈbætəri] n.电池;一套,一组", "biology [baiˈɔlədʒi] n.生物学;生态学", "blast [blɑːst] n.爆炸,冲击波 vt.炸", "bother [ˈbɔðə] vt.烦扰,迷惑 n.麻烦", "boundary [ˈbaundəri] n.分界线,办界", "brake [breik] n.闸,刹车 vi.制动", "breadth [bredθ] n.宽度,幅度;幅面", "breed [briːd] n.品种 vt.使繁殖", "bunch [bʌnt∫] n.束,球,串;一群", "bundle [ˈbʌndl] n.捆,包,束;包袱", "burden [ˈbəːdn] n.担子,重担;装载量", "bureau [bjuəˈrəu] n.局,司,处;社,所", "burst [bəːst] vt.使爆裂 vi.&n.爆炸", "calculate [ˈkælkjuleit] vt.计算;估计;计划", "calendar [ˈkælində] n.日历,历书;历法", "campus [ˈkæmpəs] n.校园,学校场地", "cancel [ˈkænsəl] vt.取消,撤消;删去", "candidate [ˈkændidit] n.候选人;投考者", "capture [ˈkæpt∫ə] vt.捕获,俘获;夺得", "career [kəˈriə] n.生涯,职业,经历", "cargo [ˈkɑːgəu] n.船货,货物", "casual [ˈkæʒuəl] a.偶然的;随便的", "catalog [ˈkætəlɔg] n.目录,目录册", "ceremony [ˈseriməni] n.典礼,仪式;礼节", "cliff [klif] n.悬崖,峭壁", "clue [kluː] n.线索,暗示,提示", "coach [kəut∫] n.长途公共汽车", "coarse [kɔːs] a.粗的,粗糙的", "code [kəud] n.准则;法典;代码", "coil [kɔil] n.(一)卷;线圈 vt.卷", "collision [kəˈliʒən] n.碰撞;冲突", "column [ˈkɔləm] n.柱,支柱,圆柱", "comment [ˈkɔment] n.评论,意见;注释", "commit [kəˈmit] vt.犯(错误);干(坏事) ", "community [kəˈmjuːniti] n.社区;社会;公社", "comparative [kəmˈpærətiv] a.比较的,相对的", "compete [kəmˈpiːt] vi.比赛;竞争;对抗", "competent [ˈkɔmpitənt] a.有能力的;应该做的", "competition [kɔmpiˈti∫ən] n.竞争,比赛", "conquer [ˈkɔŋkə] vt.征服,战胜;破除", "consent [kənˈsent] n.同意,赞成 vi.同意", "conservation [ˌkɔnsə(ː)ˈvei∫ən] n.保存,保护;守恒", "conservative [kənˈsəːvətiv] a.保守的 n.保守的人", "consistent [kənˈsistənt] a.坚持的,一贯的", "constant [ˈkɔnstənt] a.经常的;永恒的", "consume [kənˈsjuːm] vt.消耗,消费;消灭", "continual [kənˈtinjuəl] a.不断的;连续的", "continuous [kənˈtinjuəs] a.连续不断的,持续的", "cope [kəup] vi.对付,应付", "core [kɔː] n.果实的心,核心", "dash [dæ∫] vt.使猛撞;溅 n.猛冲", "data [ˈdeitə] n.数据; 资料", "deaf [def] a.聋的;不愿听的", "debate [diˈbeit] n.&vi.争论,辩论", "debt [det] n.债,债务,欠债", "decade [ˈdekeid] n.十年,十年期", "decay [diˈkei] vi.腐烂;衰败 n.腐烂", "decent [ˈdiːsnt] a.正派的;体面的", "decorate [ˈdekəreit] vt.装饰,装璜,修饰", "defect [diˈfekt] n.缺点,缺陷,欠缺", "delay [diˈlei] vt.推迟;耽搁;延误", "delicate [ˈdelikit] a.纤细的;易碎的", "deposit [diˈpɔzit] vt.使沉淀;存放", "derive [diˈraiv] vt.取得 vi.起源", "descend [diˈsend] vi.下来,下降;下倾", "deserve [diˈzəːv] vt.应受,值得", "device [diˈvais] n.器械,装置;设计", "devise [diˈvaiz] vt.设计,发明", "discipline [ˈdisiplin] n.纪律;训练 vt.训练", "display [diˈsplei] vt.陈列,展览;显示", "dispose [disˈpəuz] vi.去掉,丢掉;销毁", "distinguish [disˈtiŋgwi∫] vt.区别,辨别,认别", "distress [disˈtres] n.忧虑,悲伤;不幸", "distribute [disˈtribju(ː)t] vt.分发,分送;分布", "disturb [disˈtəːb] vt.打扰,扰乱;弄乱", "dive [daiv] vi.跳水;潜水;俯冲", "diverse [daiˈvəːs] a.不一样的,相异的", "domestic [dəˈmestik] a.本国的;家庭的", "drift [drift] vi.漂流,漂泊 n.漂流", "drip [drip] vi.滴下;漏水 n.水滴", "dumb [dʌm] a.哑的;无言的", "dump [dʌmp] vt.倾卸,倾倒;倾销", "durable [ˈdjuərəbl] a.耐久的,耐用的", "duration [djuəˈrei∫ən] n.持续,持久", "dusk [dʌsk] n.薄暮,黄昏,幽暗", "earthquake [ˈəːθkweik] n.地震;大震荡", "echo [ˈekəu] n.回声,反响 vi.重复", "elaborate [iˈlæbərət] a.复杂的;精心制作的", "elastic [iˈlæstik] n.松紧带 a.有弹性的", "elbow [ˈelbəu] n.肘,肘部;弯管", "electron [iˈlektrɔn] n.电子", "emotion [iˈməu∫ən] n.情感,感情;激动", "emotional [iˈməu∫ənl] a.感情的,情绪的", "emphasize [ˈemfəsaiz] vt.强调,着重", "enclose [inˈkləuz] vt.围住,圈起;附上", "encounter [inˈkauntə] vt.遭遇,遇到 n.遭遇", "enthusiasm [inˈθjuːziæzəm] n.热情/心,热忱", "entitle [inˈtaitl] vt.给…权利(或资格)", "entry [ˈentri] n.入口处;登记;进入", "equation [iˈkwei∫ən] n.方程(式);等式", "equivalent [iˈkwivələnt] a.相等的;等量的", "erect [iˈrekt] vt.建造;使竖立", "essential [iˈsen∫əl] a.必要的,本质的", "estimate [ˈestimeit] vt.估计,评价 n.估计", "evil [ˈiːvl] n.邪恶;祸害 a.坏的", "evolution [evəˈluː∫ən] n.进化,演化;发展", "evolve [iˈvɔlv] vt.使进化;使发展", "exaggerate [igˈzædʒəreit] vt.&vi.夸大,夸张", "exceed [ikˈsiːd] vt.超过,胜过;超出", "exceedingly [ikˈsiːdiŋli] ad.极端地,非常", "excess [ˈekses] n.超越;过量;过度", "exclaim [iksˈkleim] vi.呼喊;惊叫", "exclude [iksˈkluːd] vt.把…排除在外", "excursion [iksˈkəː∫ən] n.远足;短途旅行", "expand [iksˈpænd] vt.扩大;使膨胀", "expansion [iksˈpæn∫ən] n.扩大,扩充;扩张", "expense [ikˈspens] n.花费,消费;费用", "expensive [iksˈpensiv] a.昂贵的,花钱多的", "explode [iksˈpləud] vt.使爆炸 vi.爆炸", "exploit [iksˈplɔit] vt.剥削;利用;开拓", "explore [iksˈplɔː] vt.&vi.探险,探索", "explosion [iksˈpləuʒən] n.爆炸,爆发,炸裂", "explosive [iksˈpləusiv] n.炸药 a.爆炸的", "export [ˈekspɔːt] vt.输出,出口;运走", "extent [iksˈtent] n.广度;范围;程度", "exterior [eksˈtiəriə] a.外部的;对外的", "external [eksˈtəːnl] a.外部的,外面的", "extraordinary [ikˈstrɔːdəneri] a.非同寻常的,特别的", "extreme [ikˈstriːm] a.极度的;尽头的", "facility [fəˈsiliti] n.设备;容易;便利", "faculty [ˈfækəlti] n.才能,能力;系,科", "fatal [ˈfeitl] a.致命的;命运的", "fate [feit] n.命运,天数", "fatigue [fəˈtiːg] n.疲劳,劳累", "faulty [ˈfɔːlti] a.有错误的,有缺点的", "female [ˈfiːmeil] n.雌性的动物;女子", "fertilizer [ˈfəːtiˌlaizə] n.肥料", "flash [flæ∫] n.闪光 vi.闪,闪烁", "flexible [ˈfleksəbl] a.易弯曲的;灵活的", "flock [flɔk] n.羊群,群;大量", "focus [ˈfəukəs] vi.聚焦,注视 n.焦点", "forbid [fəˈbid] vt.禁止,不许;阻止", "frown [fraun] vi.皱眉,蹙额", "gallery [ˈgæləri] n.长廊,游廊;画廊", "gallon [ˈgælən] n.加仑", "gap [gæp] n.缺口;间隔;差距", "garbage [ˈgɑːbidʒ] n.垃圾,污物,废料", "gasoline [ˈgæsəliːn] n.(美)汽油", "gaze [geiz] vi.凝视,盯,注视", "generate [ˈdʒenəˌreit] vt.发生;引起;生殖", "genius [ˈdʒiːnjəs] n.天才,天赋,天资", "genuine [ˈdʒenjuin] a.真的;真正的", "geography [dʒiˈɔgrəfi] n.地理,地理学", "geometry [dʒiˈɔmitri] n.几何,几何学", "germ [dʒəːm] n.微生物,细菌,幼芽", "gesture [ˈdʒest∫ə] n.姿势,手势;姿态", "giant [ˈdʒaiənt] n.巨人;巨物", "glimpse [glimps] vt.瞥见 n.一瞥,一看", "globe [gləub] n.地球,世界;地界仪", "glorious [ˈglɔːriəs] a.光荣的;壮丽的", "glory [ˈglɔːri] n.光荣;荣誉的事", "golf [gɔlf] n.高尔夫球", "grand [grænd] a.宏伟的;重大的", "grant [grɑːnt] n.授给物 vt.授予", "grateful [ˈgreitful] a.感激的;令人愉快的", "gratitude [ˈgrætitjuːd] a.感激,感谢,感恩", "guarantee [ˌgærənˈtiː] n.保证;担保物", "guilty [ˈgilti] a.内疚的;有罪的", "hardware [ˈhɑːdweə] n.五金器具;硬件", "harmony [ˈhɑːməni] n.调合,协调,和谐", "haste [heist] n.急速,急忙;草率", "hatred [ˈheitrid] n.憎恶,憎恨,仇恨", "hence [hens] ad.因此,所以;今后", "herd [həːd] n.兽群,牧群 vt.放牧", "hint [hint] n.暗示,示意;建议", "hollow [ˈhɔləu] a.空的;空洞的", "holy [ˈhəuli] a.神圣的;圣洁的", "hook [huk] n.钩,挂钩 vt.钩住", "horror [ˈhɔrə] n.恐怖;战栗;憎恶", "hostile [ˈhɔstail] a.敌方的;不友善的", "household [ˈhaushəuld] n.家庭,户;家务", "humble [ˈhʌmbl] a.谦逊的;地位低下的", "hydrogen [ˈhaidrəudʒən] n.氢", "identify [aiˈdentifai] vt.认出,识别,鉴定", "idle [ˈaidl] a.空闲的;懒散的", "illegal [iˈliːgəl] a.不合法的,非法的", "import [imˈpɔːt] vt.&n.输入,进口", "impose [imˈpəuz] vt.把…强加;征(税)", "incident [ˈinsidənt] n.发生的事;事件", "index [ˈindeks] n.索引;指数;指标", "individual [ˌindiˈvidjuəl] a.个别的;独特的", "inevitable [inˈevitəbl] a.不可避免的,必然的", "infant [ˈinfənt] n.婴儿 a.婴儿的", "infect [inˈfekt] vt.传染;感染", "infer [inˈfəː] vt.推论,推断;猜想", "inferior [inˈfiəriə] a.下等的;劣等的", "infinite [ˈinfinit] a.无限的;无数的", "inhabitant [inˈhæbitənt] n.居民,住户", "insurance [inˈ∫uərəns] n.保险;保险费", "insure [inˈ∫uə] vt.给…保险;确保", "interfere [ˌintəˈfiə] vi.干涉,干预;妨碍", "internal [inˈtəːnl] a.内的;国内的", "interpret [inˈtəːprit] vt.解释,说明;口译", "interpretation [inˌtəːpriˈtei∫ən] n.解释;口译", "invade [inˈveid] vt.入侵,侵略;侵袭", "isolate [ˈaisəleit] vt.使隔离,使孤立", "issue [ˈisjuː] n.问题;发行 vt.发行", "jail [dʒeil] n.监狱 vi.监禁", "jam [dʒæm] n.果酱", "jam vt.使塞满;使堵塞", "jealous [ˈdʒeləs] a.妒忌的;猜疑的", "jewel [ˈdʒuːəl] n.宝石;宝石饰物", "joint [dʒɔint] n.接头,接缝;关节", "jungle [ˈdʒʌŋgl] n.丛林,密林,莽丛", "junior [ˈdʒuːnjə] a.年少的 n.晚辈", "kneel [niːl] vi.跪,跪下,跪着", "knot [nɔt] n.(绳的)结,(树的)节", "label [ˈleibl] n.标签;标记,符号", "laser [ˈleizə] n.激光", "launch [lɔːnt∫] vt.发射,投射;发动", "leak [liːk] vi.漏;泄露 n.漏洞", "lean [liːn] vi.倾斜,屈身;靠", "leap [liːp] vi.跳,跃 n.跳跃", "leather [ˈleðə] n.皮革;皮革制品", "leisure [ˈliːʒə] n.空闲时间;悠闲", "lest [lest] conj.惟恐,以免", "liable [ˈlaiəbl] a.易于…的;可能的", "liberal [ˈlibərəl] a.心胸宽大的;慷慨的", "liberty [ˈlibəti] n.自由;释放;许可", "liquor [ˈlikə] n.酒;溶液,液剂", "loose [luːs] a.松的;宽松的", "loosen [ˈluːsn] vt.解开;使松驰", "luxury [ˈlʌk∫əri] n.奢侈,奢华;奢侈品", "magnet [ˈmægnit] n.磁铁,磁石,磁体", "mainland [ˈmeinlənd", "maintain [meinˈtein] vt.维持;赡养;维修", "male [meil] a.男的,雄的 n.男子", "manual [ˈmænjuəl] a.体力的 n.手册", "manufacture [ˌmænjuˈfækt∫ə] vt.制造 n.制造;产品", "marine [məˈriːn] a.海的;海上的", "mature [məˈtjuə] a.成熟的 vt.使成熟", "maximum [ˈmæksiməm] n.最大量 a.最大的", "medium [ˈmiːdjəm] n.媒质;中间 a.中等的", "merchant [ˈməːt∫ənt] n.商人;零售商", "mere [miə] a.仅仅的;纯粹的", "mild [maild] a.和缓的;温柔的", "minimum [ˈminiməm] n.最小量 a.最小的", "missile [ˈmisail] n.发射物;导弹", "mission [ˈmi∫ən] n.使命,任务;使团", "mist [mist] n.薄雾", "mixture [ˈmikst∫ə] n.混合;混合物", "modest [ˈmɔdist] a.有节制的;谦虚的", "modify [ˈmɔdifai] vt.更改,修改;修饰", "moist [mɔist] a.湿润的;多雨的", "moisture [ˈmɔist∫ə] n.潮湿,湿气;温度", "molecule [ˈmɔlikjuːl n.分子,克分子", "mood [muːd] n.心情,情绪;语气", "moral [ˈmɔrəl] a.道德的;合乎道德的", "motivate [ˈməutiveit] vt.促动;激励,激发", "motive [ˈməutiv] n.动机,目的", "mutual [ˈmjuːtjuəl] a.相互的;共同的", "naked [ˈneikid] a.裸体的;无遮敝的", "naval [ˈneivəl] n.海军的,军舰的", "navigation [ˌnæviˈgei∫ən] n.航行;航海术;导航", "necessity [niˈsesiti] n.必要性;必然性", "negative [ˈnegətiv] a.否定的;消极的", "neglect [niˈglekt] vt.忽视,忽略;疏忽", "network [ˈnetwəːk] n.网状物;网络", "neutral [ˈnjuːtrəl] a.中立的;中性的", "nevertheless [ˌnevəðəˈles] conj.然而 ad.仍然", "nonsense [ˈnɔnsəns] n.胡说,废话", "noticeable [ˈnəutisəbl] a.显而易见/重要的", "nuclear [ˈnjuːkliə] a.原子核的;核心的", "nucleus [ˈnjuːkliəs] n.核,核心;(原子)核", "nuisance [ˈnjuːsns] n.讨厌的东西", "nylon [ˈnailən] n.尼龙,耐纶", "oblige [əˈblaidʒ] vt.迫使;施恩惠于", "obstacle [ˈɔbstəkl] n.障碍,障碍物,妨害", "odd [ɔd] a.奇数的;单只的", "offend [əˈfend] vt.冒犯 vi.犯过错", "omit [əuˈmit] vt.省略,省去;遗漏", "onion [ˈʌnjən] n.洋葱,洋葱头", "opponent [əˈpəunənt] n.对手", "opportunity [ˌɔpəˈtjuːniti] n.机会,良机", "optimistic [ˌɔptiˈmistik] a.乐观/乐观主义的", "optional [ˈɔp∫ənəl] a.可以任意选择的", "oral [ˈɔːrəl] a.口头的;口的", "orbit [ˈɔːbit] n.运行轨道 vt.环绕", "orchestra [ˈɔːkistrə] n.管弦乐队", "organ [ˈɔːgən] n.器官;机构;管风琴", "origin [ˈɔridʒin] n.起源,由来;出身", "outset [ˈautset] n.开始,开端", "outstanding [autˈstændiŋ] a.突出的,杰出的", "parade [pəˈreid] n.游行;检阅 vi.游行", "parallel [ˈpærəlel] a.平行的;相同的", "partial [ˈpɑː∫əl] a.部分的;不公平的", "participate [pɑːˈtisipeit] vi.参与/加;分享", "particle [ˈpɑːtikl] n.粒子,微粒", "particularly [pəˈtikjuləli] ad.特别", "passion [ˈpæ∫ən] n.激情,热情;爱好", "passive [ˈpæsiv] a.被动的;消极的", "passport [ˈpɑːspɔːt] n.护照", "pat [pæt] n.&vt.&n.轻拍", "peak [piːk] n.山顶,巅 a.最高的", "personal [ˈpəːsənl] a.个人的;本人的", "personnel [ˌpəːsəˈnel] n.全体人员,全体职员", "petrol [ˈpetrəl] n.(英)汽油", "petroleum [piˈtrəuliəm] n.石油", "phenomenon [fiˈnɔminən] n.现象", "portable [ˈpɔːtəbl] a.轻便的;手提的", "portion [ˈpɔː∫ən] n.一部分;一分", "poverty [ˈpɔvəti] n.贫穷,贫困", "powder [ˈpaudə] n.粉末;药粉;火药", "precaution [priˈkɔː∫ən] n.预防;警惕", "prescribe [prisˈkraib] vt.命令;处(方)", "preserve [priˈzəːv] vt.保护;保存;腌渍", "prevail [priˈveil] vi.胜,优胜;流行", "previous [ˈpriːviəs] a.先的;前的 ad.在前", "primitive [ˈprimitiv] a.原始的;粗糙的", "principal [ˈprinsip(ə)l] a.主要的 n.负责人", "principle [ˈprinsəpl] n.原则,原理;主义", "prior [ˈpraiə] a.在先的;优先的", "private [ˈpraivit] a.私人的;私下的", "professional [prəˈfe∫ənl] a.职业的 n.专业人员", "profit [ˈprɔfit] n.益处;利润 vi.得益", "prohibit [prəˈhibit] vt.禁止,阻止", "prominent [ˈprɔminənt] a.实起的;突出的", "promote [prəˈməut] vt.促进,发扬;提升", "prompt [prɔmpt] a.及时的 vt.敦促", "prospect [ˈprɔspekt] n.展望;前景,前程", "prosperity [prɔsˈperiti] n.繁荣;昌盛,兴旺", "provision [prəˈviʒən] n.供应;预备;存粮", "pursue [pəˈsjuː] vt.追赶,追踪;进行", "quit [kwit] vt.离开,退出;停止", "quotation [kwəuˈtei∫ən] n.引用;引文;报价单", "racial [ˈrei∫əl] a.种族的,人种的", "radiation [ˌreidiˈei∫ən] n.放/发射;辐射能", "range [reindʒ] n.排,行;山脉;范围", "region [ˈriːdʒən] n.地区,地带;领域", "register [ˈredʒistə] n.&vt.登记,注册", "regulate [ˈregjuleit] vt.管理,控制;调整", "reinforce [ˌriːinˈfɔːs] vt.增援,支援;加强", "reject [riˈdʒekt] vt.拒绝;丢掉;驳回", "release [riˈliːs] vt.释放;放松;发表", "relevant [ˈrelivənt] a.有关的,贴切的", "reliable [riˈlaiəbl] a.可靠的,可信赖的", "relief [riˈliːf] n.减轻;救济;援救", "religion [riˈlidʒən] n.宗教;宗教信仰", "religious [riˈlidʒəs] a.宗教的;虔诚的", "reluctant [riˈlʌktənt] a.不愿的,勉强的", "rely [riˈlai] vi.依赖,依靠;信赖", "remarkable [riˈmɑːkəbl] a.异常的,非凡的", "remedy [ˈremidi] n.&vt.治疗;补救", "remote [riˈməut] a.相隔很远的;冷淡的", "removal [riˈmuːvəl] n.移动;迁移;除掉", "render [ˈrendə] vt.表示,给予;使得", "repetition [ˌrepiˈti∫ən] n.重复,反复", "reputation [ˌrepju(ː)ˈtei∫ən] n.名誉/声;好名声", "rescue [ˈreskjuː] vt.&n.援救,营救", "resemble [riˈzembl] vt.像,类似", "resistant [riˈzistənt] a.抵抗的,反抗的", "resolve [riˈzɔlv] vt.解决;决心 n.决心", "respond [risˈpɔnd] vi.作答;响应", "response [risˈpɔns] n.作答,回答;响应", "restrain [risˈtrein] vt.抑制,遏制;限制", "restraint [risˈtreint] n.抑制;遏制;克制", "restrict [risˈtrikt] vt 限制,限定,约束", "resume [riˈzjuːm] vt.恢复;重新开始", "retain [riˈtein] vt.保持,保留,保有", "reveal [riˈviːl] vt.展现;揭示,揭露", "ridge [ridʒ] n.脊;岭,山脉;垄", "ridiculous [riˈdikjuləs] a.荒谬的,可笑的", "rival [ˈraivəl] n.竞争者 a.竞争的", "route [ruːt] n.路,路线,路程", "ruin [ˈruːin] n.毁灭;废墟 vt.毁坏", "sake [seik] n.缘故,理由", "satellite [ˈsætəlait] n.卫星;人造卫星", "scale [skeil] n.天平,磅秤,秤", "scale n.标度;比例;大小", "scan [skæn] vt.细看;浏览;扫描", "scratch [skræt∫] vt.&vi.&n.搔;抓", "secure [siˈkjuə] a.安心的;安全的", "security [siˈkjuəriti] n.安全,安全感", "semester [siˈmestə] n.半年;学期,半学年", "semiconductor [ˈsemikənˈdʌktə] n.半导体", "sensible [ˈsensəbl] a.感觉得到的;明智的", "sensitive [ˈsensitiv] a.敏感的;灵敏的", "sequence [ˈsiːkwəns] n.连续,继续;次序", "severe [siˈviə] a.严格的;严厉的", "shallow [ˈ∫æləu] a.浅的;浅薄的", "shelter [ˈ∫eltə] n.隐蔽处;掩蔽,庇护", "shield [∫iːld] n.盾;防护物 vt.保护", "shift [∫ift] vt.替换,转移 n.转换", "shiver [ˈ∫ivə] vi.颤抖,哆嗦 n.冷颤", "shrink[∫riŋk] vi.收缩;缩小;退缩", "signature [ˈsignit∫ə] n.署名,签字,签名", "significance [sigˈnifikəns] n.意义,意味;重要性", "simplicity [simˈplisiti] n.简单,简易;朴素", "simplify [ˈsimplifai] vt.简化,使单纯", "sincere [sinˈsiə] a.真诚的;真挚的", "sketch [sket∫] n.略图;速写;概略", "skim [skim] vt.掠过,擦过;略读", "slender [ˈslendə] a.细长的;微薄的", "slide [slaid] vi.滑 vt.使滑动 n.滑", "slip [slip] vi.滑跤;滑落;溜", "slippery [ˈslipəri] a.滑的,使人滑跤的", "slope [sləup] n.倾斜;斜面 vi.倾斜", "solar [ˈsəulə] a.太阳的,日光的", "sophisticated [səˈfistikeitid] a.老于世故的;高级的", "sorrow [ˈsɔrəu] n.悲痛,悲哀,悲伤", "spill [spil] vt.使溢出 vi.溢出", "spit [spit] vi.吐 vi.吐唾沫", "splendid [ˈsplendid] a.壮丽的;显著的", "split [split] vt.劈开 vi.被劈开", "sponsor [ˈspɔnsə] n.发起者 vt.发起", "spot [spɔt] n.点,斑点;地点", "spray [sprei] n.浪花;喷雾 vt.喷", "spur [spəː] n.刺激物 vt.刺激", "stable [ˈsteibl] a.稳定的,不变的", "stable n.厩,马厩,牛棚", "stale [steil] n.陈腐的;走了气的", "stimulate [ˈstimjuleit] vt.刺激,激励,激发", "strategy [ˈstrætidʒi] n.战略;策略", "stripe [straip] n.条纹,条子", "stuff [stʌf] n.材料 vt.装,填,塞", "submerge [səbˈməːdʒ] vt.浸没 vi.潜入水中", "submit [səbˈmit] vt.使服从 vi.服从", "subsequent [ˈsʌbsikwənt] a.随后的,后来的", "substance [ˈsʌbstəns] n.物质;实质;本旨", "substantial [səbˈstæn∫əl] a.物质的;坚固的", "substitute [ˈsʌbstitjuːt] n.代替人 vt.用…代替", "subtract [səbˈtrækt] vt.减,减去,去掉", "suburb [ˈsʌbəːb] n.郊区,郊外,近郊", "subway[ ˈsʌbwei] n.地道;地下铁路", "survey [səːˈvei] vt.俯瞰;检查;测量", "suspicion [səsˈpi∫ən] n.怀疑,疑心,猜疑", "swallow [ˈswɔləu] n.燕子", "swallow vt.&vi.吞下,咽下", "talent [ˈtælənt] n.天才;才能;人才", "target [ˈtɑːgit] n.靶,标的;目标", "tedious [ˈtiːdiəs] a.冗长乏味的,沉闷的", "temple [ˈtempl] n.圣堂,神殿,庙宇", "temporary [ˈtempərəri] a.暂时的,临时的", "temptation [tempˈtei∫ən] n.诱惑,引诱", "tend [tend] vt.照管,照料,护理", "tend vi.走向,趋向;倾向", "tendency [ˈtendənsi] n.趋向,趋势,倾向", "tender [ˈtendə] a.嫩的;脆弱的", "tense [tens] n.时态,时", "tense a.拉紧的,绷紧的", "terminal [ˈtəːminl] a.末端的 n.末端", "territory [ˈteritəri] n.领土,版图;领域", "terror [ˈterə] n.恐怖,惊骇", "textile [ˈtekstail] n.纺织品 a.纺织的", "the [ðə] art.(定冠词)这,那", "thrust [θrʌst] vt.插,刺 n.插;讽刺", "tide [taid] n.潮,潮汐;潮流", "tidy [ˈtaidi] a.整洁的;整齐的", "timber [ˈtimbə] n.木材,木料", "tissue [ˈtisjuː] n.薄绢;薄纸;组织", "title [ˈtaitl] n.标题,题目;称号", "tone [təun] n.音;腔调;声调", "torture [ˈtɔːt∫ə] n.拷问;折磨 vt.拷打", "trace [treis] n.痕迹;丝毫 vt.跟踪", "transform [trænsˈfɔːm] vt.改变/造;变换", "transmit [trænzˈmit] vt.传送,传达;发射", "transport [trænsˈpɔːt] vt.运输 n.运输", "trap [træp] n.陷阱;诡计 vt.诱骗", "treaty [ˈtriːti] n.条约;协议,协定", "tremble [ˈtrembl] vi.发抖,哆嗦;摇动", "tremendous [triˈmendəs] a.极大的,非常的", "trend [trend] vi.伸向;倾向 n.倾向", "trial [ˈtraiəl] n.试,试验;审判", "triangle [ˈtraiæŋgl] n.三角(形)", "triumph [ˈtraiəmf] n.凯旋;胜利 vi.成功", "tropical [ˈtrɔpikl] a.热带的", "tuition [tjuːˈi∫ən] n.教,教诲;学费", "twist [twist] vt.捻;拧 vi.&n.扭弯", "ultimate [ˈʌltimit] a.最后的,最终的", "undergo [ˌʌndəˈgəu] vt.经历,经受,忍受", "undergraduate [ˌʌndəˈgrædjuit] n.大学肆业生", "undertake [ˌʌndəˈteik] vt.从事;承担;保证", "unique [juːˈniːk] a.唯一的,独一无二的", "universal [ˌjuːniˈvəːsəl] a.宇宙的;普遍的", "universe [ˈjuːnivəːs] n.宇宙,世界", "urge [əːdʒ] vt.推进;催促 n.冲动", "urgent [ˈəːdʒənt] a.紧急的;强求的", "usage [ˈjuːsidʒ] n.使用,对待;惯用法", "utter [ˈʌtə] a.完全的,彻底的", "utter vt.发出,说,讲", "vacant [ˈveikənt] a.空的;未被占用的", "vacuum [ˈvækjuəm] n.真空;真空吸尘器", "vague [veig] a.模糊的,含糊的", "vain [vein] a.徒劳的;自负的", "valid [ˈvælid] a.有效的;正当的", "valley [ˈvæli] n.(山)谷,溪谷;流域", "vanish [ˈvæni∫] vi.突然不见,消失", "variable [ˈveəriəbl] a.易变的 n.变量", "variation [ˌveəriˈei∫ən] n.变化,变动;变异", "vary [ˈveəri] vt.改变;使多样化", "vehicle [ˈviːikl] n.车辆,机动车", "venture [ˈvent∫ə] n.&vi.冒险 vt.敢于", "version [ˈvəː∫(ə)n; (US) ˈvərʒn] n.译文;说法;改写本", "vertical [ˈvəːtik(ə)l] a.垂直的,竖式的", "vessel [ˈvesl] n.容器;船,飞船;管", "via [ˈvaiə] prep.经过;通过", "vibrate [vaiˈbreit] vt.使颤动 vi.颤动", "victim [ˈviktim] n.牺牲者,受害者", "video [ˈvidiəu] a.电视的 n.电视", "violence [ˈvaiələns] n.猛烈,激烈;暴力", "violent[ˈvaiələnt] a.猛烈的;狂暴的", "violet [ˈvaiəlit] n.紫罗兰", "virtue [ˈvəːtjuː] n.善;美德;优点", "vital [ˈvaitl] a.生命的;有生命力的", "vivid [ˈvivid] a.鲜艳的;生动的", "vocabulary [vəˈkæbjuləri] n.词汇表;词汇,语汇", "volcano [vɔlˈkeinəu] n.火山", "volume [ˈvɔljuːm] n.卷,册;容积;音量", "voluntary [ˈvɔləntəri; (US) -teri] a.自/志愿的", "vote [vəut] n.选举,投票,表决", "waist [weist] n.腰,腰部", "wander [ˈwɔndə] vi.漫游;迷路;离题", "wax [wæks] n.蜡,蜂蜡", "wealthy [ˈwelθi] a.富的,富裕的", "weave [wiːv] vt.织,编 vi.纺织", "weed [wiːd] n.杂草,野草 vi.除草", "weld [weld] vt.&n.焊接,熔接", "welfare [ˈwelfeə] n.幸福,福利", "withdraw [wiðˈdrɔː] vt.收回;撤回 vi.撤退", "withstand [wiðˈstænd] vt.抵挡,反抗", "witness [ˈwitnis] n.证据;证人 vt.目击", "wonder [ˈwʌndə] n.惊异,惊奇;奇迹", "yawn [jɔːn] vi.打呵欠 n.呵欠", "yield [jiːld] vt.&vi.出产 n.产量", "zone [zəun] n.地区,区域,范围");
	var cs = 1;
	var dsqdc;
	var sjx = 584;
	var sjy = 0;
	var a_idx = parseInt(Math.random() * (sjx - sjy + 1) + sjy);
	var y = $(window).height() / 2;
	var x = $(window).width() / 2;
	var e = {
		pageX: x,
		pageY: y
	};
	var x_color;
	var dsq1;
	var dsq2;
	var dbclk = 1;
	$("body").first().mousemove(function(ele) {
		e = ele
	});
	var count2 = function() {
			if (cs <= 1 && 1 == dbclk) {
				cs++;
				var $i = $("<span/>").text(a[a_idx]);
				a_idx = parseInt(Math.random() * (sjx - sjy + 1) + sjy);
				x = e.pageX;
				y = e.pageY;
				x_color = "#" + ('00000' + (Math.random() * 0x1000000 << 0).toString(16)).substr(-6);
				$i.css({
					"z-index": 99999,
					"top": y - 50,
					"left": x,
					"position": "absolute",
					"color": x_color,
					"font-size": "18px",
					"text-shadow": "0 0 3px white"
				});
				$("body").first().append($i);
				dsq1 = setTimeout(function() {
					$i.animate({
						"top": y - 100,
						"font-size": "20px",
						"opacity": 0.8
					}, 300);
					$i.animate({
						"opacity": 0.7
					}, 1000, function() {
						$i.remove();
						cs--
					})
				}, 2500);
				$i.on({
					mouseover: function() {
						if (1 == dbclk) {
							cs = 1000;
							$i.stop(true);
							clearTimeout(dsq1);
						}
					},
					dblclick: function() {
						if (1 == dbclk) {
							dbclk = 2;
							$i.css({
								"position": "fixed",
								"top": 100,
								"left": $(window).width() * 0.85,
							})
						} else {
							dbclk = 1;
							$i.css({
								"position": "absolute",
							});
							$i.trigger("mouseout")
						}
					},
					mouseout: function() {
						if (1 == dbclk) {
							$i.animate({
								"opacity": 0.7
							}, 500, function() {
								$i.remove();
								cs = 1
							})
						}
					}
				})
			}
			return count2
		}
	setInterval(count2(), 2000)
})();