Youtube remove channels

Removing the recommended channels

// ==UserScript==
// @name    Youtube remove channels
// @description Removing the recommended channels
// @namespace  channel_scissors
// @include   http*://*.youtube.com/*
// @include   http*://youtube.com/*
// @version   1.0
// @grant    none
// ==/UserScript==

window.setTimeout(
	function check() {
var a = document.querySelectorAll('.section-list > li');
var words = /Канал 1|Канал 2/;
for (var i=0;i<a.length;i++) if (words.test(a[i].innerHTML))
  a[i].parentNode.removeChild(a[i]);
  window.setTimeout(check, 300);
	}, 300
);

/* Для блокировки нужных каналов их названия прописываем вместо "Канал 1" и "Канал 2"
  Добавление последующих каналов - через прямую | , как на образце */