TruyenCV downloader

Tải truyện từ TruyenCV định dạng EPUB.

Install this script?
Author's suggested script

You may also like TruyenYY downloader.

Install this script
// ==UserScript==
// @name      TruyenCV downloader
// @name:vi     TruyenCV downloader
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @description   Tải truyện từ TruyenCV định dạng EPUB.
// @description:vi Tải truyện từ TruyenCV định dạng EPUB.
// @version     4.6.8
// @icon      http://i.imgur.com/o5cmtkU.png
// @author     Zzbaivong
// @oujs:author   baivong
// @license     MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
// @match      http://truyencv.com/*/
// @match      https://truyencv.com/*/
// @require     https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js
// @require     https://unpkg.com/jszip@3.1.5/dist/jszip.min.js
// @require     https://unpkg.com/file-saver@2.0.2/dist/FileSaver.min.js
// @require     https://unpkg.com/ejs@2.7.4/ejs.min.js
// @require     https://unpkg.com/jepub@2.1.4/dist/jepub.min.js
// @require     https://greasemonkey.github.io/gm4-polyfill/gm4-polyfill.js?v=a834d46
// @noframes
// @connect     self
// @supportURL   https://github.com/lelinhtinh/Userscript/issues
// @run-at     document-idle
// @grant      GM_xmlhttpRequest
// @grant      GM.xmlHttpRequest
// ==/UserScript==
(function ($, window, document) {
 'use strict';

 /**
  * Nhận cảnh báo khi có chương bị lỗi
  */
 var errorAlert = true;

 /**
  * Những đoạn ghi chú cuối chương của converter
  * Chỉ cần ghi phần bắt đầu, không phân biệt hoa thường
  * Ngăn cách các đoạn bằng dấu |
  */
 var converter = 'ps:|hoan nghênh quảng đại bạn đọc quang lâm|Huyền ảo khoái trí ân cừu';

 converter = new RegExp('(' + converter + ')', 'i');

 function cleanHtml(str) {
  str = str.replace(/\s*Chương\s*\d+\s?:[^<\n]/, '');
  str = str.replace(/[^\x09\x0A\x0D\x20-\uD7FF\uE000-\uFFFD\u10000-\u10FFFF]+/gm, ''); // eslint-disable-line
  str = str.replace(/\s[a-zA-Z0-9]{6,8}(="")?\s/gm, function (key, attr) {
   if (attr) return ' ';
   if (!isNaN(key)) return key;
   if (key.split(/[A-Z]/).length > 2) return ' ';
   if (key.split(/\d/).length > 1) return ' ';
   return key;
  });
  str = str.replace(/\([^(]+<button[^/]+<\/button>[^)]*\)\s*/gi, '');
  str = str.split(converter)[0];
  return '<div>' + str + '</div>';
 }

 function downloadError(mess, err) {
  downloadStatus('danger');
  if (err) console.error(mess);
  if (!chapTitle) return;

  titleError.push(chapTitle);
  if (errorAlert) errorAlert = confirm('Lỗi! ' + mess + '\nBạn có muốn tiếp tục nhận cảnh báo?');

  return '<p class="no-indent"><a href="' + referrer + chapId + '">' + mess + '</a></p>';
 }

 function beforeleaving(e) {
  e.preventDefault();
  e.returnValue = '';
 }

 function genEbook() {
  jepub
   .generate('blob', function (metadata) {
    $download.html('Đang nén <strong>' + metadata.percent.toFixed(2) + '%</strong>');
   })
   .then(function (epubZipContent) {
    document.title = '[⇓] ' + ebookTitle;
    window.removeEventListener('beforeunload', beforeleaving);

    $download
     .attr({
      href: window.URL.createObjectURL(epubZipContent),
      download: ebookFilename,
     })
     .text('Hoàn thành')
     .off('click');
    if (!$download.hasClass('btn-danger')) downloadStatus('success');

    saveAs(epubZipContent, ebookFilename);
   })
   .catch(function (err) {
    downloadStatus('danger');
    console.error(err);
   });
 }

 function saveEbook() {
  if (endDownload) return;
  endDownload = true;
  $download.html('Bắt đầu tạo EPUB');

  if (titleError.length) {
   titleError = '<p class="no-indent"><strong>Các chương lỗi: </strong>' + titleError.join(', ') + '</p>';
  } else {
   titleError = '';
  }
  beginEnd = '<p class="no-indent">Nội dung từ <strong>' + begin + '</strong> đến <strong>' + end + '</strong></p>';

  jepub.notes(beginEnd + titleError + '<br /><br />' + credits);

  GM.xmlHttpRequest({
   method: 'GET',
   url: ebookCover,
   responseType: 'arraybuffer',
   onload: function (response) {
    try {
     jepub.cover(response.response);
    } catch (err) {
     console.error(err);
    }
    genEbook();
   },
   onerror: function (err) {
    console.error(err);
    genEbook();
   },
  });
 }

 function getContent() {
  if (endDownload) return;
  chapId = chapList[count];

  $.ajax({
   url: pathname + chapId + '/',
   xhrFields: {
    withCredentials: true,
   },
  })
   .done(function (response) {
    var $data = $(response),
     $chapter = $data.find('#js-truyencv-content'),
     $notContent = $chapter.find('iframe, script, style, a, div, p:has(a[href*="truyencv.com"])'),
     $referrer = $chapter.find('[style]').filter(function () {
      return this.style.fontSize === '1px' || this.style.fontSize === '0px' || this.style.color === 'white';
     }),
     chapContent;

    if (endDownload) return;

    chapTitle = $data.find('#js-truyencv-read-content .title').text().trim();
    if (chapTitle === '') chapTitle = 'Chương ' + chapId.match(/\d+/)[0];

    if (!$chapter.length) {
     chapContent = downloadError('Không có nội dung');
    } else {
     if ($chapter.find('#btnChapterVip').length) {
      chapContent = downloadError('Chương VIP');
     } else if (
      $chapter.filter(function () {
       return this.textContent.toLowerCase().indexOf('vui lòng đăng nhập để đọc chương này') !== -1;
      }).length
     ) {
      chapContent = downloadError('Chương yêu cầu đăng nhập');
     } else {
      var $img = $chapter.find('img');
      if ($img.length)
       $img.replaceWith(function () {
        return '<br /><a href="' + this.src + '">Click để xem ảnh</a><br />';
       });

      if ($notContent.length) $notContent.remove();
      if ($referrer.length) $referrer.remove();

      if ($chapter.text().trim() === '') {
       chapContent = downloadError('Nội dung không có');
      } else {
       if (!$download.hasClass('btn-danger')) downloadStatus('warning');
       chapContent = cleanHtml($chapter.html());
      }
     }
    }

    jepub.add(chapTitle, chapContent);

    if (count === 0) begin = chapTitle;
    end = chapTitle;

    $download.html('Đang tải <strong>' + count + '/' + chapListSize + '</strong>');

    count++;
    document.title = '[' + count + '] ' + pageName;
    if (count >= chapListSize) {
     saveEbook();
    } else {
     getContent();
    }
   })
   .fail(function (err) {
    chapTitle = null;
    downloadError('Kết nối không ổn định', err);
    saveEbook();
   });
 }

 var pageName = document.title,
  $download = $('<a>', {
   class: 'btn btn-info',
   href: '#download',
   text: 'Tải xuống',
  }),
  downloadStatus = function (status) {
   $download.removeClass('btn-primary btn-success btn-info btn-warning btn-danger').addClass('btn-' + status);
  },
  $novelId = $('.basic'),
  chapList = [],
  chapListSize = 0,
  chapId = '',
  chapTitle = '',
  count = 0,
  begin = '',
  end = '',
  endDownload = false,
  ebookTitle = '',
  ebookAuthor = '',
  ebookCover = '',
  ebookDesc = '',
  ebookType = [],
  beginEnd = '',
  titleError = [],
  host = location.host,
  pathname = location.pathname,
  referrer = location.protocol + '//' + host + pathname,
  ebookFilename = pathname.slice(1, -1) + '.epub',
  credits =
   '<p>Truyện được tải từ <a href="' +
   referrer +
   '">TruyenCV</a></p><p>Userscript được viết bởi: <a href="https://lelinhtinh.github.io/jEpub/">Zzbaivong</a></p>',
  jepub;

 if (!$novelId.length) return;

 var $infoBlock = $('.truyencv-detail-info-block');

 ebookTitle = $infoBlock.find('h1').text().trim();
 ebookAuthor = $infoBlock.find('.author').text().trim();
 ebookCover = $infoBlock.find('.img-responsive').attr('src');
 ebookDesc = $('.brief').html();

 var $ebookType = $infoBlock.find('.categories a');
 if ($ebookType.length)
  $ebookType.each(function () {
   ebookType.push($(this).text().trim());
  });

 jepub = new jEpub();
 jepub
  .init({
   title: ebookTitle,
   author: ebookAuthor,
   publisher: host,
   description: ebookDesc,
   tags: ebookType,
  })
  .uuid(referrer);

 $download.insertAfter('#btnregistRecentReadingStory');
 $download.one('click contextmenu', function (e) {
  e.preventDefault();
  var showChapList = $('.truyencv-detail-block a[href="#truyencv-detail-chap"]');

  document.title = '[...] Vui lòng chờ trong giây lát';

  showChapList = showChapList.attr('onclick');
  showChapList = showChapList.match(/\(([^()]+)\)/)[1];
  showChapList = showChapList.match(/[^',]+/g);

  $.ajax({
   type: 'POST',
   url: '/index.php',
   data: {
    showChapter: 1,
    media_id: showChapList[0],
    number: showChapList[1],
    page: showChapList[2],
    type: showChapList[3],
   },
   contentType: 'application/x-www-form-urlencoded',
  })
   .done(function (response) {
    chapList = response.match(/(?:href=")[^")]+(?=")/g);
    if (response.indexOf('panel panel-vip') === -1) chapList = chapList.reverse();
    chapList = chapList.map(function (val) {
     val = val.slice(6, -1);
     val = val.replace(referrer, '');
     return val;
    });

    if (e.type === 'contextmenu') {
     $download.off('click');
     var startFrom = prompt('Nhập ID chương truyện bắt đầu tải:', chapList[0]);
     startFrom = chapList.indexOf(startFrom);
     if (startFrom !== -1) chapList = chapList.slice(startFrom);
    } else {
     $download.off('contextmenu');
    }

    chapListSize = chapList.length;
    if (chapListSize > 0) {
     window.removeEventListener('beforeunload', beforeleaving);

     $download.one('click', function (e) {
      e.preventDefault();
      saveEbook();
     });

     getContent();
    }
   })
   .fail(function (err) {
    $download.text('Lỗi danh mục');
    downloadStatus('danger');
    console.error(err);
   });
 });
})(jQuery, window, document);