Greasy Fork is available in English.

小說閱讀腳本

小說閱讀腳本,統一閱讀樣式,內容去廣告、修正拼音字、段落整理,自動下一頁

作者
ywzhaiqi
今日安裝
93
安裝總數
195,163
評價
1368 19 6
版本
6.4.3
建立日期
2014-04-06
更新日期
2022-04-10
授權條款
GPL version 3
腳本執行於
 • qidian.com
 • qdmm.com
 • qdwenxue.com
 • qq.com
 • jjwxc.net
 • zongheng.com
 • xxsy.net
 • zhulang.com
 • 17k.com
 • kanxia.net
 • qingdi.com
 • xkzw.org
 • shouda8.com
 • hongxiu.com
 • readnovel.com
 • baidu.com
 • booklink.me
 • wcxiaoshuo.com
 • xiaoshuoz.com
 • quledu.com
 • ranwen.cc
 • ranwen.net
 • 64mi.com
 • bxs.cc
 • laishuwu.com
 • binhuo.com
 • haoqi99.com
 • shuhe.cc
 • dudukan.net
 • hahawx.com
 • zhuzhudao.com
 • zhuzhudao.cc
 • dahaomen.net
 • tadu.com
 • aishoucang.com
 • wanshuba.com
 • zhuishu.net
 • sqsxs.com
 • caiwei.tw
 • hotsk.com
 • 92to.com
 • qirexs.com
 • du00.com
 • qishuwu.com
 • wandoou.com
 • 6yzw.org
 • 6yzw.com
 • daomengren.com
 • muyuge.com
 • muyuge.net
 • vyming.com
 • 9imw.com
 • 23zw.com
 • 50zw.com
 • xiangcunxiaoshuo.com
 • lwxs520.com
 • zashu.net
 • yunlaige.com
 • cfwx.net
 • qiuwu.net
 • xs84.com
 • geiliwx.com
 • 123yq.com
 • dhzw.com
 • aszw.com
 • jiaodu8.com
 • fktxt.com
 • 186s.cn
 • 6xs.cn
 • chaojiqiangbing.com
 • moka123.com
 • suimeng.com
 • hao662.com
 • tsxs.cc
 • ziyuge.com
 • sfacg.com
 • 7dsw.com
 • d586.com
 • bookgew.com
 • shuhaha.com
 • biqi.me
 • ttzw.com
 • uukanshu.com
 • 173ed.com
 • a240.com
 • zhuishu.com
 • shuangde.cc
 • shenmaxiaoshuo.com
 • 86kankan.com
 • fkzww.com
 • 151kan.com
 • bookabc.net
 • xshuotxt.com
 • doulaidu.com
 • kanshu.la
 • wtcxs.com
 • 5du5.com
 • kanunu.org
 • kanunu8.com
 • paitxt.com
 • shunong.com
 • yayacms.com
 • yqhhy.cc
 • nuoqiu.com
 • 17yue.com
 • dukeba.com
 • wenchangshuyuan.com
 • pofeng.net
 • epzww.com
 • xiaoshuokan.com
 • wobudu.com
 • qb5.com
 • 23us.com
 • 23wx.com
 • xs222.com
 • bixiage.com
 • ranwenxiaoshuo.com
 • bjxiaoshuo.com
 • 59shuku.com
 • 16kbook.org
 • dixiaoshuo.com
 • nieshu.com
 • tlxsw.com
 • 1kanshu.com
 • uutxt.org
 • 5800.cc
 • biquge.com
 • qududu.com
 • free97.cn
 • 122s.com
 • 123du.net
 • 123du.cc
 • hwafa.com
 • qmshu.com
 • dlzw.cc
 • shushu5.com
 • xiaoyanwenxue.com
 • 3gsc.com.cn
 • bj-ibook.cn
 • baoliny.com
 • dajiadu.net
 • yankuai.com
 • docin.net
 • dushuge.net
 • xunshu.org
 • moneyren.com
 • wemaxfilipino.com
 • 85618892.cn
 • bookba.net
 • moksos.com
 • dudu8.net
 • dawenxue.net
 • yanmoxuan.org
 • duyidu.com
 • 69zw.com
 • kan7.com
 • laishu.com
 • bxwx.org
 • bxzw.org
 • 360118.com
 • 59to.com
 • dyzww.com
 • 9wh.net
 • luoqiu.net
 • luoqiu.com
 • epzw.com
 • faloo.com
 • baikv.com
 • 66721.com
 • 3dllc.com
 • xstxt.com
 • zzzcn.com
 • nilongdao.com
 • xs321.net
 • guanhuaju.com
 • book108.com
 • 5ycn.com
 • zhaoxiaoshuo.com
 • zbzw.com
 • manghuangji.cc
 • aiqis.com
 • fftxt.net
 • 5kwx.com
 • uuxiaoshuo.net
 • sanyyo.org
 • chinaisbn.com
 • caihongwenxue.com
 • shushuw.cn
 • 78xs.com
 • woaixiaoshuo.com
 • ty2016.com
 • my285.com
 • 5858xs.com
 • 58xs.com
 • mihua.net
 • hjwzw.com
 • 365essay.com
 • gengxin8.com
 • 365xs.org
 • wuruo.com
 • xsbashi.com
 • 8shuw.net
 • pashuw.com
 • shanwen.com
 • vodtw.com
 • fhxs.com
 • qqxs.cc
 • 69shu.com
 • e8zw.com
 • biquge.tw
 • 8535.org
 • yfzww.com
 • lewen8.com
 • pinwenba.com
 • 77nt.com
 • biquge.la
 • fengwu.org
 • snwx.com
 • quanbenba.com
 • sto.cc
 • 151xs.com
 • 123yq.org
 • dashubao.co
 • qududu.net
 • 33yq.com
 • qingdou.cc
 • shuyuewu.com
 • 1553.net
 • 269s.com
 • 50zw.co
 • bqg5200.com
 • 50zw.la
 • qu.la
 • biqugezw.com
 • 54tushu.com
 • snwx8.com
 • 23zw.me
 • dhzw.org
 • biqiuge.com
 • baquge.com
 • bxwx9.org
 • miaobige.com
 • remenxs.com
 • shuhai.com
 • hbooker.com
 • paomov.com
 • moyuanwenxue.com
 • wenxue8.org
 • ggdown.com
 • 233yq.com
 • biquge.com.tw
 • baquge.tw
 • daizhuzai.com
 • mywenxue.com
 • ireader.com.cn
 • uukanshu.net
 • yueduyue.com
 • 67shu.com
 • 23sw.net
 • 23us.cc
 • ybdu.com
 • shudaizi.org
 • ymoxuan.com
 • bookxuan.com
 • ranwena.com
 • 52dsm.com
 • banfusheng.com
 • mht.la
 • biquzi.com
 • x23us.com
 • 2kxs.com
 • 88dushu.com
 • wutuxs.com
 • 23qb.com
 • biqu6.com
 • niepo.net
 • booktxt.net
 • aszw.org
 • xiashu.cc
 • lewenxiaoshuo.com
 • heihei66.com
 • 111bz.net
 • biquge5200.com
 • biqudu.com
 • biqukan.com
 • bequgezw.com
 • 4xiaoshuo.com
 • woquge.com
 • lianzaishu.com
 • lwxiaoshuo.com
 • wangshu.la
 • lucifer-club.com
 • 011bz.com
 • jjwxc.com
 • quanben.io
 • b5200.org
 • b5200.net
 • cangqionglongqi.com
 • daocaorenshuwu.com
 • xhhread.com
 • shubao4.com
 • gxwztv.com
 • biquge.tv
 • biquge.cc
 • biqubao.com
 • biquwu.cc
 • tingroom.com
 • xxbiquge.com
 • liewen.cc
 • pbtxt.com
 • dingdiann.com
 • uctxt.com
 • mytxt.cc
 • 88dus.com
 • yushuwu.com
 • sbkk88.com
 • ptwxz.com
 • ciweimao.com
 • xinshubao.net
 • okdd.net
 • aixs.org
 • shumil.co
 • biquge5200.cc
 • kayege.com
 • zwduxs.com
 • 23us.la
 • shuyaya.cc
 • 58xs.tw
 • xbiquge.cc
 • pengchang-cn.com
 • 555zw.com
 • 69shu.la
 • biqux.com
 • houweidong.com
 • janpn.com
 • xs52.com
 • 88106.com
 • luoxia.com
 • juhezw.com
 • ranwen.la
 • zhaishuyuan.com
 • ciymao.com
 • alfagame.net
 • 3xs.cc
 • nuanyuehanxing.com
 • xrzww.com
 • wanbentxt.com
 • 9txs.com
 • 35xs.co
 • booktxt.com

支持 Firefox(Greasemonkey/Scriptish), Chrome(Tampermonkey),Maxthon(暴力猴),Opera(暴力猴)

重要

 • 从 6.0.0(2017-8-23)开始,改用 rollup 构建。需要 chrome 55 以上版本。Opera 12 及旧版本浏览器用户可用以前的版本。
 • 旧版本 My Novel Reader 5.6.9

也可直接点击 https://github.com/ywzhaiqi/userscript/raw/master/scripts/MyNovelReader.user.js 安装

支持站点

特性

 • 自动获取标题、内容、上一页、下一页、目录页链接。
 • 自动加载下一页。
 • 过滤页面广告。
 • 小说屏蔽字修复。
 • 无错、16K、第一中文等网站图片替换成文字。
 • 大块文本分段。测试链接1
 • 自定义阅读样式。
 • 自定义站点规则。

使用说明和技巧

 • 默认设置从 booklink.me 点击的网站自动进入阅读模式
 • 书签调用方式调用 My Novel Reader,将此链接加为书签即可手动调用(右键或拖动到书签栏)。如果此链接无法正确显示,请手动设置地址为 javascript:readx();
 • 手动调用代码(Firefox): content.window.wrappedJSObject.readx();,再次调用退出。
 • 辅助脚本:booklime.me 辅助:一键打开未读章节。
 • 鼠标双击内容暂停翻页。
 • 鼠标中键点击 "退出" 按钮则为临时退出模式。
 • 章节列表的标题为目录链接
 • 章节列表左键点击滚动,中键打开链接(无阅读模式)

快捷键

 • Enter 键打开目录页,并已复制当前的章节标题到剪贴板,可用于查找
 • Left 键滚到上一页,到顶部则打开上一章
 • Right 键滚到下一页,到底部则打开下一章
 • c 键切换左侧的章节列表
 • s 键打开设置界面

自定义规则说明

http://www.mossiella.com/html/255.html 为例

 1. 打开 Greasemonkey 管理脚本页面
 2. 找到 My Novel Reader 脚本,打开选项,添加包含网址:http://www.mossiella.com/html/*.html
 3. 在本脚本设置界面的 自定义站点规则 加入下面的规则,刷新页面即可
[{
  url: "^http://www\\.mossiella\\.com/html/\\d+\\.html",
  bookTitleSelector: "a[rel='category tag']",
  contentRemove: ".navi, > strong, #commentform",
}, ]

旧版规则(已弃用)

安装 https://userscripts.org/scripts/show/169728 后在里面添加,说明在其中。

可参考的脚本或扩展

 • Tategaki Novel,小说横排。
  • 测试链接:http://www.pixiv.net/novel/show.php?id=4547114

更新