Greasy Fork is available in English.

vipVideos_skipAd

配合ABP去视频广告;开启GPU加速

Bunlar bu scriptin güncellenmiş kod versiyonlarıdır. Bütün versiyonları göster.

 • v2015.10.6 06.10.2015
 • v2015.9.23 23.09.2015 支持iqiyi外链播放
 • v2015.9.15 15.09.2015
 • v2015.9.14 13.09.2015 优化地址匹配算法;for chrome下油库黑屏
 • v2015.9.13 13.09.2015 油库黑屏!百度音乐盒冲突~不能登录(for chrome);GPU加速优化
 • v2015.9.6 05.09.2015
 • v2015.9.5 01.09.2015
 • v2015.9.5 01.09.2015
 • v2015.9.5 01.09.2015 for chrome重要更新!!解决了chrome及其衍生浏览器中列表显示异常的问题!
 • v2015.9.3 30.08.2015
 • v2.2.9 29.08.2015
 • v2.2.8 28.08.2015
 • v2.2.8 28.08.2015 修正添加自定义播放地址的BUG
 • v2.2.7 26.08.2015 修正土逗加速BUG,增加对自定义视频地址的GPU加速
 • v2.2.6 25.08.2015 新增启用flash的GPU硬件加速功能!!
 • v2.2.5 22.08.2015 调换油库的默认播放器和切换播放器;为土逗增加切换播放器按钮
 • v2.2.3 18.08.2015
 • v2.2.2 12.08.2015
 • v2.2.2 12.08.2015 提供一个更换油库播放器的功能!
 • v2.2.1 30.07.2015
 • v2.2.1 30.07.2015 增加对56.com的处理!
 • v2.2 27.07.2015 算是个比较正式稳定的版本吧!!
 • v2.1.9 26.07.2015 多个站点优化
 • v2.1.8 25.07.2015 优化搜狐处理算法。
 • v2.1.7 25.07.2015 修正:搜狐TV播放器地址匹配、爱奇艺VIP电影不再阻断
 • v2.1.6 23.07.2015
 • v2.1.5 22.07.2015 取消对PPS.TV的支持,修正SOHU的播放器匹配
 • v2.1.3 31.05.2015 儿童节快乐
 • v2.1.2 29.03.2015 修正动画事件的延迟BUG
 • v2.1.1 24.03.2015
 • v2.1 22.03.2015
 • v2.0 21.03.2015 全新改版,利用CSS3动画事件,旧的浏览器不推荐升级
 • v1.3.6 20.03.2015
 • v1.3.5 18.03.2015 修正tv.sohu.com的处理BUG
 • v1.3.4 17.03.2015
 • v1.3.3 17.03.2015 新增对tv.sohu.com的去广告处理
 • v1.2.1 14.03.2015
 • v1.2.1 14.03.2015 修正土豆、爱奇艺的执行流程;爱奇艺VIP不再判断,请手动暂时禁用脚本
 • v1.2 14.03.2015 解决pps.tv在Firefox环境下不能过滤视频的BUG;优化执行逻辑。
 • v1.1 13.03.2015 识别爱奇艺VIP视频;识别土豆VIP视频;修正其它BUG若干
 • v1.0 12.03.2015
 • v1.0 12.03.2015

Tüm komut dosyası sürümlerini göster