Greasy Fork is available in English.

百Bing图

给百度首页换上Bing的背景图,并添加背景图链接与日历组件

นี่คือเวอร์ชันทั้งหมดของสคริปต์นี้ แสดงเฉพาะเวอร์ชันที่โค้ดมีการเปลี่ยนแปลง

แสดงเวอร์ชันสคริปต์ทั้งหมด