Greasy Fork is available in English.

哔哩哔哩(B站|Bilibili)收藏夹Fix

修复 哔哩哔哩(www.bilibili.com) 失效的收藏。(可查看av号、简介、标题、封面)

< Opinie na 哔哩哔哩(B站|Bilibili)收藏夹Fix

Ocena: Dobry - skrypt działa

§
Napisano: 24-05-2019

希望能复制简介中的内容

希望显示视频信息的同时能进行复制。特别是视频里边简介的内容,sm号之类的。也可能是我不会操作复制视频$media.intro的内容。。。

Mr.PoAutor
§
Napisano: 24-05-2019

感谢反馈,建议已采纳。


新版本v1.1,中已支持:

  • 复制av号(如图)
  • 复制简介(如图) * * * 欢迎更新测试~ * * *
§
Napisano: 26-08-2019

感谢!!!!好用!

Odpowiedz

Zaloguj się, by odpowiedzieć.