Pixiv 自动展开折叠评论/回复

自动帮你点击 Pixiv 评论区的 “查看后续” 与 “查看回复” 按钮,解放双手——

These are all versions of this script. Show only the versions where the code changed.

  • v1.0 2023-08-16
  • v1.0 2023-08-16
  • v1.0 2023-08-16
  • v1.0 2023-08-16
  • v1.0 2023-08-16

    第一个正式版本,已满足需求。

  • v0.9 2023-08-16
  • v0.5 2023-08-16